www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 71.55 67,97   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

AUDYT I KONTROLA ZARZĄDCZA ANALIZA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ CZĘŚĆ III


ZAWIŚLIŃSKA I. RYSIŃSKI M. RED.

wydawnictwo: SGH , rok wydania 2022, wydanie I

cena netto: 71.55 Twoja cena  67,97 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Audyt i kontrola zarządcza

Analiza wybranych zagadnień

Część III


Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację projektu badawczo-wydawniczego zapoczątkowanego w 2020 r. w ramach studiów podyplomowych „Audyt, Kontrola Zarządcza i Rachunkowość”, realizowanych przy Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Publikacja ta powstała w ramach 21. edycji studiów i stanowi próbę interdyscyplinarnego ujęcia ewolucji, zasad i mechanizmów funkcjonowania audytu oraz kontroli zarządczej w zróżnicowanych podmiotach gospodarczych. W przekonaniu redaktorów naukowych jest to ciekawa, zróżnicowana i wartościowa pozycja wzbogacająca ofertę podręczników i innych publikacji dotyczących poruszanej problematyki dostępnych na polskim rynku. Stanowi także uzupełnienie pierwszych dwóch części wydanych w Oficynie Wydawniczej SGH w latach 2020 i 2021. Ze względu na przystępny sposób prezentacji złożonych i trudnych problemów oraz zastosowane podejście aplikacyjne opracowanie może być wykorzystywane jako pomoc naukowa w trakcie zajęć dydaktycznych prowadzonych na uczelniach wyższych na różnych poziomach studiów. Ponadto, może stanowić swego rodzaju kompendium wiedzy oraz materiał źródłowy dla osób zajmujących się w praktyce audytem czy kontrolą zarządczą. Głównym celem tej książki jest dostarczenie Czytelnikowi obszernego wprowadzenia w kluczowe aspekty audytu oraz kontroli zarządczej uzupełnionego o zagadnienia związane z funkcjonowaniem naczelnych organów kontroli i kwestie etyki wykonywanych procesów. Po zapoznaniu się z tą pracą będzie mógł sprawnie posługiwać się fachową terminologią oraz zrozumie podstawowe standardy, wartości, mechanizmy i procesy zachodzące w audycie i kontroli zarządczej.

Książka składa się z piętnastu tekstów, których autorami są słuchacze oraz wykładowcy studiów podyplomowych „Audyt, Kontrola Zarządcza i Rachunkowość” i które tworzą spójną merytorycznie całość. Ze względu na zróżnicowany zakres zagadnień, a także indywidualne dla każdego autora podejście do prezentacji praktycznych rozwiązań i przykładów stosowanych w opisywanych podmiotach teksty nie zostały pogrupowane w bloki tematyczne, ale uszeregowano je alfabetycznie według nazwisk ich autorów. Niewątpliwym atutem przygotowanego opracowania jest to, że uwzględniono w nim zagadnienia i rozwiązania stosowane zarówno w sektorze prywatnym, jak i sektorze publicznym, w tym samorządowym.

Zespołowy charakter opracowania wpłynął na to, że w poszczególnych rozdziałach widoczne są pewne różnice językowe, a także inny jest sposób ujęcia omawianych kwestii. Ostatecznie powstało jednak opracowanie, które w sposób nowatorski opisuje wybrane zagadnienia związane z audytem i kontrolą zarządczą oraz odpowiada na zapotrzebowanie rynku. W związku z tym, że nie wyczerpuje ono wskazanej problematyki, na końcu każdego rozdziału znajduje się bibliografia, która ma charakter uzupełniający i może stanowić dodatkowy materiał źródłowy.

Izabela Zawiślińska

Wstęp

Martyna Badzińska
Audyt wewnętrzny w banku – wybrane zagadnienia

1. Wprowadzenie
2. Wybrane uregulowania dotyczące polskiego systemu bankowego normujące działalność audytu wewnętrznego w banku
3. Komórka audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej banku oraz jej misja, cel, zadania i działania, w tym planowanie audytów – na przykładzie wybranego banku komercyjnego
4. Regulacje wewnętrzne audytu na poziomie decyzyjnym dyrektora Departamentu Audytu – na przykładzie wybranego banku
5. Podsumowanie

Jakub Bartkowski
Najwyższa Izba Kontroli jako naczelna instytucja kontroli w Polsce

1. Wprowadzenie
2. Pozycja ustrojowa i organy Najwyższej Izby Kontroli
3. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli
4. Struktura organizacyjna i pracownicy NIK
5. Podsumowanie

Monika Bugajska
Model kontroli zarządczej na przykładzie jednostki budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy

1. Wprowadzenie
2. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie – specyfika działalności
3. Model kontroli zarządczej w Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie
4. Podsumowanie

Katarzyna Chęcińska
Organizacja i zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Spółce XYZ należącej do Miasta Stołecznego Warszawy

1. Wprowadzenie
2. Specyfika Spółki XYZ
3. System kontroli zarządczej
4. Podsumowanie

Iwona Chojnacka
Dokumentacja księgowa jako instrument kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

1. Wprowadzenie
2. Dwa systemy – rachunkowość i kontrola zarządcza
3. Rola kierownika jednostki w systemie rachunkowości i kontroli zarządczej
4. Główna dokumentacja systemu rachunkowości
5. Kontrola merytoryczna dowodów księgowych w systemie kontroli zarządczej
6. Podsumowanie

Monika Dziekońska
Audyt środowiskowy przeprowadzany w systemie ekozarządzania i audytu EMAS

1. Wprowadzenie
2. Definicja, cele i funkcje audytu ekologicznego
3. Analiza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)
4. Wewnętrzne audyty środowiskowe w organizacjach zarejestrowanych
5. Podsumowanie

Marcin Kawalec
Analiza ryzyka jako podstawa planowania audytu wewnętrznego

1. Wprowadzenie
2. Pojęcie ryzyka
3. Metody analizy ryzyka
4. Analiza ryzyka w procesie planowania audytu
5. Analiza ryzyka w procesie przygotowania zadania audytowego
6. Podsumowanie

Piotr Kontkiewicz
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych na przykładzie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

1. Wprowadzenie
2. Pojęcie audytu
3. Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych w Polsce
4. Organizacja systemu audytu
5. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
6. Audyt w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
7. Podsumowanie

Karol Osiak
Kontrola wewnętrzna w systemie zarządzania zakładem ubezpieczeń

1. Wprowadzenie
2. Ramy regulacyjne systemu dyrektywy Wypłacalność II
3. Organizacja systemu kontroli wewnętrznej
4. Funkcja compliance
5. Kontrola wewnętrzna w dystrybucji ubezpieczeń
6. Podsumowanie

Izabela Plata
Audyt wewnętrzny jako element ładu korporacyjnego na przykładzie Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu SA

1. Wprowadzenie
2. Audyt wewnętrzny – terminologia
3. Audyt wewnętrzny w praktyce – Grupa Kapitałowa Agencji Rozwoju Przemysłu SA
4. Ład korporacyjny – terminologia
5. Ład korporacyjny w praktyce – Grupa Kapitałowa Agencji Rozwoju Przemysłu SA
6. Podsumowanie

Maciej Rysiński
Kontrola – istota i rola w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

1. Wprowadzenie
2. Kontrola jedną z funkcji kierowania
3. Pojęcie kontroli wewnętrznej
4. Zasady organizowania kontroli wewnętrznej
5. Model tworzenia kontroli wewnętrznej
6. Podsumowanie

Grzegorz Sobociński
Organizacja i rola komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego będących emitentami papierów wartościowych notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

1. Wprowadzenie
2. Audyt – uwarunkowania historyczne
3. Organizacja i rola komitetu audytu
4. Podsumowanie
Aneks

Wojciech Solarz
Audyt wewnętrzny w gminie miejsko-wiejskiej na przykładzie gminy Niepołomice

1. Wprowadzenie
2. Ewolucja przepisów dotyczących audytu wewnętrznego
3. Funkcjonowanie audytu wewnętrznego na przykładzie gminy Niepołomice
4. Ocena audytu wewnętrznego w samorządach m.in. na podstawie kontroli Najwyższej Izby Kontroli
5. Podsumowanie

Izabela Zawiślińska
Urząd Audytora Generalnego Kanady jako przykład naczelnego organu kontroli państwowej

1. Wprowadzenie
2. Geneza i uwarunkowania działalności Urzędu Audytora Generalnego Kanady
3. Struktura wewnętrzna i funkcje
4. Obszary działalności i procedury
5. Posumowanie

Mariola Zwierzyńska
Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Warka

1. Wprowadzenie
2. Organizacja komórki audytu wewnętrznego
3. Procedury komórki audytu wewnętrznego
4. Tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego
5. Podsumowanie

283 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022