www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA WEDŁUG POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO


KALWASIŃSKA E. MACIEJOWSKA D.

wydawnictwo: WYD UW , rok wydania 2023, wydanie III

cena netto: 94.79 Twoja cena  90,05 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa według polskiego prawa bilansowego


Podręcznik składa się z trzech części.

Pierwsza „Podstawy rachunkowości finansowej" obejmuje wprowadzenie do przedmiotu, umożliwia zapoznanie się z zasadami i metodami rachunkowości oraz przedstawia zasady klasyfikacji składników sprawozdania finansowego.

W części drugiej „Rachunkowość zasobów majątkowych i kapitałów" zaprezentowano zagadnienia problemowe w zakresie aktywów trwałych i obrotowych, kapitałów i zobowiązań, przychodów i kosztów.

Część trzecia „Jednostkowe sprawozdanie finansowe" przedstawia zasady sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Większość rozdziałów zawiera zadania do samodzielnego rozwiązania.

Podręcznik obejmuje przepisy prawa bilansowego obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku.

Wstęp

CZĘŚĆ I. PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ

ROZDZIAŁ 1
Zasady systemu rachunkowości
1.1. Pojęcie, zakres i funkcje rachunkowości
1.2. Międzynarodowe i krajowe unormowania rachunkowości
1.3. Zasady prawidłowej rachunkowości

ROZDZIAŁ 2
Zasoby majątkowe i źródła ich pochodzenia prezentowane w bilansie
2.1. Pojęcie i klasyfikacja zasobów majątkowych
2.2. Pojęcie i klasyfikacja kapitałów i zobowiązań
2.3. Zadania

ROZDZIAŁ 3
Przychody i koszty prezentowane w rachunku zysków i strat
3.1. Pojęcie przychodów i kosztów
3.2. Klasyfikacja przychodów i kosztów
3.3. Zadania

ROZDZIAŁ 4
System rejestracji zdarzeń gospodarczych
4.1. Zdarzenia gospodarcze i ich klasyfikacja
4.2. Księgowe urządzenia rejestracji zdarzeń gospodarczych
4.3. Księgowe ujęcie ustalania wyniku finansowego
4.4. Poprawianie błędów księgowych
4.5. Podstawowe wymogi prowadzenia ksiąg rachunkowych
4.6. Podstawowe kategorie służące do wyceny aktywów i pasywów
4.7. Zadania

CZĘŚĆ II. RACHUNKOWOŚĆ ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH I KAPITAŁÓW

ROZDZIAŁ 5
Aktywa pieniężne i pozostałe inwestycje krótkoterminowe
5.1. Pojęcie, klasyfikacja i wycena aktywów pieniężnych
5.2. Środki pieniężne w rozliczeniach gotówkowych
i bezgotówkowych
5.3. Inwestycje krótkoterminowe w aktywa finansowe
5.4. Zadania

ROZDZIAŁ 6
Rozrachunki - należności i zobowiązania
6.1. Pojęcie, klasyfikacja i wycena należności i zobowiązań
6.2. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług
6.3. Rozrachunki publicznoprawne
6.4. Rozrachunki z pracownikami
6.5. Pozostałe rozrachunki
6.6. Zadania

ROZDZIAŁ 7
Rzeczowe aktywa obrotowe
7.1. Materiały
7.2. Towary
7.3. Produkty
7.4. Zadania

ROZDZIAŁ 8
Aktywa trwałe
8.1. Wartości niematerialne i prawne
8.2. Środki trwałe
8.3. Środki trwałe w budowie
8.4. Inwestycje długoterminowe w aktywa niefinansowe
8.5. Inwestycje długoterminowe w aktywa finansowe
8.6. Zadania

ROZDZIAŁ 9
Kapitał własny i pozostałe pasywa
9.1. Kapitał własny
9.2. Fundusze specjalne
9.3. Zobowiązania finansowe
9.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
9.5. Rezerwy na zobowiązania
9.6. Zadania

ROZDZIAŁ 10
Wybrane zagadnienia rachunkowości jednostki
10.1. Usługi długoterminowe
10.2. Leasing
10.3. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
10.4. Zadania

CZĘŚĆ III. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROZDZIAŁ 11
Narzędzia kształtowania sprawozdania finansowego
11.1. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
11.2. Polityka rachunkowości i jej zmiany
11.3. Poprawianie błędów i zdarzenia następujące po dniu bilansowym

ROZDZIAŁ 12
Podstawowe elementy sprawozdania finansowego
12.1. Zasady wyceny i prezentacji składników bilansu
12.2. Zasady ustalania wyniku finansowego w rachunku zysków i strat
12.3. Zadania

ROZDZIAŁ 13
Zasady ujmowanie wpływów i wydatków w rachunku przepływów pieniężnych
13.1. Pojęcie i klasyfikacja przepływów pieniężnych
13.2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
13.3. Zasady ustalania wartości przepływów pieniężnych
Zadania

ROZDZIAŁ 14
Pozostałe ełementy sprawozdania finansowego
14.1. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
14.2. Informacja dodatkowa
14.3. Sprawozdanie z działalności jednostki

Bibliografia
Wykaz schematów
Wykaz tabel

432 strony, Format: 16.9x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022