www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRAWO NIERUCHOMOŚCI


STRZELCZYK R.

wydawnictwo: C.H. BECK , rok wydania 2021, wydanie VI

cena netto: 118.80 Twoja cena  112,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo nieruchomości


Książka Prawo nieruchomości obejmuje całość najistotniejszej problematyki prawnej związanej z nieruchomościami, uregulowanej w kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, prawie o notariacie oraz wielu innych aktach prawnych.

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:
 • Pojęcie nieruchomości w prawie polskim,
 • Prawo własności nieruchomości,
 • Rodzaje, tryby i specyfika podziałów nieruchomości,
 • Opłaty adiacenckie,
 • Odrębna własność lokali,
 • Spółdzielcze prawa do lokali,
 • Użytkowanie wieczyste,
 • Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 • Dokumentowanie tytułu własności nieruchomości oraz umowy dotyczące nieruchomości,
 • Prawo pierwokupu, odkupu, wykupu, pierwszeństwa nabycia oraz nabycia za zapłatą równowartości pieniężnej,
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami po deregulacji,
 • Wycena i egzekucja nieruchomości,
 • Rola oraz prawa i obowiązki notariusza w obrocie nieruchomościami.
Książka przeznaczona jest dla osób pragnących pogłębić wiedzę o nieruchomościach, w szczególności dla notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników, zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami, a także aplikantów notarialnych, sądowych, adwokackich, radcowskich i komorniczych. Mogą z niej korzystać również studenci wydziałów prawa i administracji oraz słuchacze studiów podyplomowych.

Wykaz skrótów   XV
Wykaz literatury . XIX
Wprowadzenie  XXXIII

Rozdział 1. Pojęcie nieruchomości w prawie polskim . 1
     § 1.     Geneza pojęcia nieruchomości  1
     § 2.     Definicja nieruchomości we współczesnym prawie polskim  3
     § 3.     Klasyfikacja nieruchomości . 7

Rozdział 2. Prawo własności nieruchomości  8
     § 4.     Pojęcie własności i jej ograniczenia  8
     § 5.    Moment przejścia własności nieruchomości . 12
     § 6.    Charakter wpisu własności nieruchomości do księgi wieczystej  15
     § 7.     Ochrona własności nieruchomości  16
     I. Konstytucyjna i cywilistyczna ochrona własności. 16
     II. Ochrona własności w trybie roszczeń petytoryjnych . 17
     III. Roszczenia uzupełniające  19

Rozdział 3. Posiadanie, dzierżenie oraz władztwo prekaryjne nad nieruchomością . 21
     § 8.     Posiadanie nieruchomości 21
     § 9.     Dzierżenie nieruchomości 25
     § 10.    Władztwo prekaryjne nad nieruchomością  25

Rozdział 4. Zasiedzenie i przemilczenie  27
§ 11. Zasiedzenie  27
     § 12.     Przemilczenie . 37

Rozdział 5. Podziały nieruchomości 39
     § 13.    Rodzaje podziału nieruchomości . 39
     I. Podział geodezyjny nieruchomości (ewidencyjny, administracyjny)  40
     II. Podział prawny nieruchomości (cywilny, własnościowy) . 45
     III. Podział wieczystoksięgowy . 46
     IV. Podział nieruchomości do korzystania (quoad usum) 47
     § 14.     Tryby podziału nieruchomości  55
     § 15.     Specyfika podziału nieruchomości nierolnych i nieleśnych  56
     § 16.     Scalenie i podział nieruchomości nierolnych i nieleśnych  63
     I. Procedura pełna  63
     II. Procedura uproszczona  67
     § 17.     Specyfika podziału nieruchomości rolnych i leśnych  68
     § 18.     Scalanie i wymiana gruntów rolnych i leśnych . 72

Rozdział 6. Opłaty adiacenckie . 76
     § 19.     Definicja opłaty adiacenckiej. 76
     § 20.     Opłata adiacencka ustalana w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej  77
     § 21.     Opłata adiacencka ustalana w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości  81
     § 22.     Opłata adiacencka ustalana w związku z podziałem nieruchomości  82

Rozdział 7. Nieruchomości drogowe . 85

Rozdział 8. Zabudowa nieruchomości  90
     § 23.    Wiadomości ogólne  90
     § 24.     Uczestnicy procesu budowlanego  92
     § 25.     Pozwolenie na budowę, rozbiórkę oraz na użytkowanie obiektu budowlanego  100
     § 26.     Świadectwo charakterystyki energetycznej . 110
     § 27.    Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania . 114
     § 28.     Utrzymywanie obiektów budowlanych . 119

Rozdział 9. Odrębna własność lokali  120
     § 29.    Modele odrębnej własności lokali . 120
     I. Model własności lokalu połączonej z serwitutami  121
     II. Model dualistyczny (klasyczny)  121
     III. Model współwłasności szczególnego rodzaju (niewłaściwej własności lokalu) . 123
     § 30.     Geneza i ewolucja odrębnej własności lokali  124
     I. Własność lokali w starożytności i wiekach średnich . 124
     II. Własność lokali na tle wielkich kodyfikacji XVIII i XIX w. . 124
     III. Renesans odrębnej własności lokali w Europie okresu międzywojennego  128
     IV. Własność lokali na ziemiach odrodzonego państwa polskiego  129
     V. Instytucjonalizacja odrębnej własności lokalu w 1934 r. . 131
     VI. Losy odrębnej własności lokali w latach 1945–1964  136
     VII. Własność lokali pod rządami Kodeksu cywilnego  138
     VIII. Odrębna własność lokalu w początkach gospodarki rynkowej  141
     § 31.     Odrębna własność lokali we współczesnym prawie polskim  141
     I. Ustawa o własności lokali z 1994 r. . 141
     II. Definicja lokalu  144
     III. Udział w nieruchomości wspólnej . 145
     IV. Miejsca garażowe (postojowe). 147
     V. Balkony i loggie . 148
     VI. Podział lokali na lokale mieszkalne i te o innym przeznaczeniu  151
     VII. Samodzielność lokalu  151
     VIII. Status prawny lokali niewyodrębnionych  153
     IX. Powstanie odrębnej własności lokalu  157
     X. Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej . 162
     XI. Charakter prawny wspólnoty mieszkaniowej  166
     XII. Ustanie odrębnej własności lokali 169
     XIII. Losy odrębnej własności lokali po ustaniu użytkowania wieczystego . 170
     § 32.     Obrót lokalami mieszkalnymi i lokalami o innym przeznaczeniu 173
     I. Specyfika obrotu nieruchomościami lokalowymi 173
     II. Rozporządzenie prawem do lokalu przed wpisem jego własności do księgi wieczystej  174

Rozdział 10. Spółdzielcze prawa do lokali 177
     § 33.     Geneza i ewolucja spółdzielczych praw do lokali w prawie polskim. 177
     I. Lokale spółdzielcze w okresie międzywojennym  177
     II. Spółdzielczość mieszkaniowa po II wojnie światowej  180
     III. Spółdzielczość mieszkaniowa po 1982 r. . 185
     IV. Nowe oblicze spółdzielczości mieszkaniowej po 2000 r.  186
     § 34.     Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu . 188
     § 35.     Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu . 189
     § 36.     Ekspektatywa odrębnej własności lokalu w budynkach spółdzielni mieszkaniowych  193
     § 37.     Asymetryczna konwergencja praw do lokali . 195
     § 38.     Obrót spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokali . 199
     § 39.     Niejasny charakter spółdzielczych własnościowych praw do lokali w budynkach na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym  200

Rozdział 11. Użytkowanie wieczyste . 203
     § 40.     Prawo zabudowy jako antenat użytkowania wieczystego . 203
     § 41.     Przedmiot, podmioty i treść użytkowania wieczystego . 207
     § 42.     Opłaty za użytkowanie wieczyste  210
     § 43.    Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego  217
     § 44.     Ustawowe przekształcenie użytkowania wieczystego we własność . 218
     § 45.     Specyfika obrotu użytkowaniem wieczystym . 224
     § 46.     Obrót użytkowaniem wieczystym przed jego wpisem w księdze wieczystej. 225
     § 47.    Wyzbycie się użytkowania wieczystego  227

Rozdział 12. Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi . 229
     § 48.     Katalog ograniczonych praw rzeczowych . 229
     § 49.     Użytkowanie  230
     I. Przedmiot i treść użytkowania . 230
     II. Obowiązki stron . 232
     III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne . 233
     IV. Specyfika użytkowania nieruchomości na zasadzie timeshare  235
     § 50.     Służebności  236
     I. Pojęcie i rodzaje służebności . 236
     II. Służebność gruntowa . 239
     III. Służebność osobista . 244
     IV. Służebność przesyłu . 245
§ 51. Hipoteka . 250
     I. Wiadomości ogólne  250
     II. Hipoteka umowna  255
     III. Hipoteka łączna  257
     IV. Specyfika zabezpieczenia wierzytelności hipoteką na udziale we współwłasności nieruchomości  259
     V. Hipoteka przymusowa  263
VI. Hipoteka ustawowa  264
     VII. Skutki zniesienia podziału hipoteki na zwykłą i kaucyjną  266
     VIII. Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym 267
     IX. Wygaśnięcie hipoteki . 268
     X. Hipoteka zabezpieczająca odwrócony kredyt hipoteczny . 269

Rozdział 13. Akt notarialny jako szczególna forma czynności prawnej . 276
     § 52.     Geneza aktu notarialnego i jego rola w obrocie nieruchomościami  276
     I. Przenoszenie własności nieruchomości na ziemiach byłego zaboru austriackiego  276
     II. Przenoszenie własności nieruchomości na ziemiach byłego zaboru pruskiego . 278
     III. Przenoszenie własności nieruchomości na Kresach Wschodnich . 279
     IV. Przenoszenie własności nieruchomości na ziemiach byłego Królestwa Kongresowego . 280
     § 53.     Akt notarialny we współczesnym prawie polskim  283
     § 54.     Tryb sporządzania aktu notarialnego i jego wypisów 285
     § 55.     Elementy aktu notarialnego . 288
§ 56.     Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny w zakresie zapłaty ceny lub wydania nieruchomości . 292

Rozdział 14. Dokumentowanie tytułu własności nieruchomości  294
     § 57.     Odpisy z ksiąg wieczystych . 294
     § 58.     Zaświadczenia ze zbiorów dokumentów . 296
     § 59.    Wypisy aktów notarialnych . 297
     § 60.     Zaświadczenia wydawane przez spółdzielnie mieszkaniowe  299
     § 61.     Akty własności ziemi . 300
     § 62.     Inne dokumenty potwierdzające prawo własności  301

Rozdział 15. Umowy zobowiązujące i rozporządzające  303
     § 63.     Prawa obligacyjne i rzeczowe związane ze stosunkami między ludźmi  303
     § 64.     Prawa skuteczne bezwzględnie (erga omnes) i względnie (inter partes). Rozszerzona skuteczność niektórych praw obligacyjnych . 304
     § 65.     Skutki prawne umów zobowiązujących i rozporządzających . 305
     § 66.     Umowa warunkowa a umowa przedwstępna . 308
     § 67.     Kauzalność materialna i formalna . 310
     § 68.    Rozwiązanie umowy przenoszącej własność nieruchomości  311

Rozdział 16. Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami  316
     § 69.     Treść umowy przedwstępnej 316
     § 70.     Zadatek i zaliczka  319
     § 71.     Forma umowy przedwstępnej  322

Rozdział 17. Umowa sprzedaży nieruchomości . 324

Rozdział 18. Umowa zamiany nieruchomości  328

Rozdział 19. Umowa darowizny nieruchomości  331
     § 72.    Wiadomości ogólne  331
     § 73.     Darowizna z poleceniem i obciążliwa . 332
     § 74.     Darowizna pomiędzy małżonkami  335
     § 75.     Darowizna na rzecz małoletniego dziecka . 336
     § 76.     Zaliczenie darowizny na schedę spadkową . 337
     § 77.     Odwołanie darowizny  338
     § 78.     Darowizna na wypadek śmierci (donatio mortis causa) . 339

Rozdział 20. Umowa o dożywocie . 343

Rozdział 21. Umowa o zniesienie współwłasności nieruchomości  346

Rozdział 22. Umowa o dział spadku obejmującego nieruchomość  355

Rozdział 23. Powiernicze (fiducjarne) nabycie nieruchomości  357

Rozdział 24. Przeniesienie własności nieruchomości na zabezpieczenie . 359

Rozdział 25. Wniesienie nieruchomości jako aportu do spółki  364
     § 79.     Zdolność aportowa . 364
     § 80.     Nieruchomość jako aport do spółki cywilnej  364
     § 81.     Nieruchomość jako aport do spółki osobowej prawa handlowego  365
     § 82.     Nieruchomość jako aport do spółki kapitałowej 367

Rozdział 26. Przeniesienie własności gospodarstwa rolnego w celu wykonania umowy z następcą  369

Rozdział 27. Przekazanie gospodarstwa rolnego w celu uzyskania renty strukturalnej  372

Rozdział 28. Umowa przekazania zbędnej nieruchomości w trybie przepisów Kodeksu cywilnego  374

Rozdział 29. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd  377

Rozdział 30. Umowa timeshare . 383
     § 83.     Pojęcie timeshare . 383
     § 84.     Przedkontraktowe obowiązki informacyjne przedsiębiorcy  384
     § 85.     Przedmiotowa i podmiotowa strona umowy timeshare . 386
     § 86.     Treść, forma i charakter prawny umowy timeshare . 387
     § 87.     Odstąpienie od umowy przez konsumenta  389
     § 88.     Odpowiedzialność przedsiębiorcy za wadliwość przedmiotu świadczenia  390

Rozdział 31. Umowa deweloperska . 392
     § 89.    Wiadomości wstępne . 392
     § 90.     Umowa deweloperska nową umową nazwaną  393
     § 91.     Podmiotowa i przedmiotowa strona umowy deweloperskiej  394
     § 92.     Tytuł dewelopera do gruntu . 396
     § 93.     Środki ochrony nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych . 397
     § 94.     Obowiązek sporządzenia prospektu informacyjnego  399
     § 95.     Forma i treść umowy deweloperskiej  401
     § 96.    Wpis roszczeń nabywcy w księdze wieczystej  406
     § 97.     Odstąpienie od umowy deweloperskiej . 409
     § 98.    Wykonanie umowy deweloperskiej . 410

Rozdział 32. Najem i dzierżawa nieruchomości. 415
     § 99.     Umowa najmu  415
    § 100.     Umowa dzierżawy . 424

Rozdział 33. Prawo pierwokupu, odkupu, wykupu, pierwszeństwa nabycia oraz nabycia za zapłatą równowartości pieniężnej  427
    § 101.     Prawo pierwokupu nieruchomości. 427
     I. Pojęcie i charakter prawa pierwokupu nieruchomości  427
II. Skutki naruszenia przepisów o pierwokupie  430
     III. Pierwokup na rzecz współwłaścicieli nieruchomości rolnej prowadzących gospodarstwo rolne na wspólnym gruncie wynikający z Kodeksu cywilnego . 431
     IV. Pierwokup na rzecz współuprawnionych do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wynikający z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych . 432
     V. Pierwokup na rzecz gminy wynikający z ustawy o gospodarce nieruchomościami . 435
     VI. Pierwokup na rzecz Skarbu Państwa lub miasta stołecznego Warszawy wynikający z ustawy o gospodarce nieruchomościami 437
     VII. Pierwokup na rzecz Skarbu Państwa lub gminy wynikający z ustawy o lasach . 437
     VIII. Pierwokup na rzecz gminy wynikający z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  438
     IX. Pierwokup na rzecz jednostki samorządu terytorialnego wynikający z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  438
     X. Pierwokup na rzecz Skarbu Państwa wynikający z ustawy o samorządzie województwa . 438
     XI. Pierwokup na rzecz dzierżawcy oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynikający z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego . 439
     XII. Pierwokup na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynikający z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  439
     XIII. Pierwokup na rzecz zarządzającego wynikający z ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych . 439
     XIV. Pierwokup na rzecz podmiotów uprawnionych według ustawy o portach i przystaniach morskich . 439
     XV. Pierwokup na rzecz parku narodowego . 440
     XVI. Pierwokup wynikający z ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej  440
    § 102.     Prawo odkupu nieruchomości  441
    § 103.     Prawo wykupu nieruchomości . 442
    § 104.     Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości . 443
§ 105.     Prawo nabycia nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej . 444

Rozdział 34. Pełnomocnictwo i zgoda małżonka przy czynnościach prawnych dotyczących nieruchomości – treść, forma oraz zakres umocowania . 446
    § 106.     Pełnomocnictwo . 446
    § 107.     Zgoda małżonka . 452

Rozdział 35. Nabycie nieruchomości w drodze spadkobrania . 458
    § 108.     Ogólne wiadomości o dziedziczeniu . 458
    § 109.     Przyjęcie lub odrzucenie spadku  461
    § 110.     Dokument potwierdzający nabycie spadku . 462
    § 111.     Zapis zwykły  464
    § 112.     Zapis windykacyjny . 465

Rozdział 36. Księgi wieczyste i sposób ich prowadzenia . 467
    § 113.     Geneza instytucji księgi wieczystej . 467
    § 114.    Cel i ustrój ksiąg wieczystych . 469
    § 115.     Postępowanie wieczystoksięgowe . 473
    § 116.     Prawa jawne z księgi wieczystej  478

Rozdział 37. Ewidencja gruntów i budynków, kataster nieruchomości oraz zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN)  487

Rozdział 38. Grunty warszawskie . 494
    § 117.    Cel wprowadzenia dekretu warszawskiego . 494
    § 118.     Istota regulacji dekretowej i jej skutki prawne  494
    § 119.     Sytuacja byłych właścicieli i ich następców prawnych . 496
    § 120.     Usuwanie skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa  500

Rozdział 39. Wspólnoty gruntowe . 507
    § 121.     Geneza wspólnot gruntowych  507
    § 122.    Wspólnoty gruntowe we współczesnym prawie polskim  509
    § 123.     Zagospodarowanie wspólnot gruntowych . 510
    § 124.     Przekształcenia własnościowe dotyczące wspólnot gruntowych  511

Rozdział 40. Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  513

Rozdział 41. Kształtowanie ustroju rolnego . 517

Rozdział 42. Ochrona gruntów rolnych i leśnych  526
    § 125.    Wiadomości ogólne  526
    § 126.    Reglamentowanie zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych . 527
    § 127.    Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej  528
    § 128.     Zapobieganie degradacji gruntów  528
    § 129.    Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów  529

Rozdział 43. Prawo sąsiedzkie . 530
    § 130.     Pojęcie prawa sąsiedzkiego . 530
    § 131.     Immisje i ich rodzaje  531
    § 132.     Granice pomiędzy gruntami. 537
    § 133.     Przerastające gałęzie i korzenie . 538
    § 134.     Przekroczenie granic przy budowie . 539
    § 135.     Droga konieczna  542

Rozdział 44. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców . 548
    § 136.    Rys historyczny  548
    § 137.    Regulacje współczesne  549

Rozdział 45. Rodzinne ogrody działkowe . 553
    § 138.    Wiadomości ogólne  553
    § 139.     Zakładanie, funkcjonowanie i likwidacja rodzinnych ogrodów działkowych . 555
    § 140.     Prawa i obowiązki działkowców . 558

Rozdział 46. Prawo do grobu . 563

Rozdział 47. Zbywanie nieruchomości skarbowych i samorządowych . 565
    § 141.    Wiadomości wstępne . 565
    § 142.     Zasoby nieruchomości . 566
    § 143.     Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej . 567
    § 144.     Udzielenie bonifikaty . 568

Rozdział 48. Wywłaszczanie nieruchomości  573
    § 145.     Uwagi ogólne . 573
    § 146.     Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości  578
    § 147.     Zwrot wywłaszczonych nieruchomości . 579

Rozdział 49. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne . 582
    § 148.    Wiadomości ogólne  582
    § 149.     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  583
    § 150.    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  586
    § 151.     Przypadki braku planu miejscowego . 588
     I. Decyzja o warunkach zabudowy  589
     II. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego  590
    § 152.     Odszkodowanie dla właściciela lub użytkownika wieczystego  593
    § 153.    Renta planistyczna . 594

Rozdział 50. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami po deregulacji . 599
    § 154.     Istota pośrednictwa w obrocie nieruchomościami . 599
    § 155.     Obecny status pośrednika w obrocie nieruchomościami . 600
    § 156.    Współczesna definicja pośrednictwa w obrocie nieruchomościami  601
    § 157 Czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami  602
    § 158.     Umowy otwarte oraz umowy na wyłączność  603
    § 159.     Ustanie stosunku pośrednictwa  608
    § 160. Obowiązkowe ubezpieczenie pośrednika od odpowiedzialności cywilnej  610
    § 161. Wgląd do rejestrów i ewidencji  611
    § 162.     Negatywne skutki deregulacji zawodu pośrednika  612

Rozdział 51. Zarządzanie nieruchomościami po deregulacji . 615

Rozdział 52. Wycena nieruchomości . 618
    § 163.    Cele wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych  618
    § 164.    Rodzaje wartości nieruchomości oraz sposoby jej określania . 619
    § 165.     Sposób wykonywania czynności zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych . 624
    § 166.     Tryb nadawania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego  626
    § 167.     Pozbawienie rzeczoznawcy uprawnień zawodowych . 627

Rozdział 53. Egzekucja z nieruchomości  629
    § 168.    Cel egzekucji z nieruchomości  629
    § 169.     Zasady prowadzenia egzekucji z nieruchomości . 629
    § 170.     Uproszczona egzekucja z nieruchomości  634
    § 171.     Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji . 635

Rozdział 54. Notariusz i jego rola w obrocie nieruchomościami  639
    § 172.     Pozycja ustrojowa notariatu . 639
    § 173.     Taksa notarialna, czyli wynagrodzenie notariusza . 642
    § 174.     Notariusz jako płatnik podatków . 645
    § 175.     Prawa i obowiązki notariusza  646
Indeks rzeczowy . 649

658 stron, Format: 13.5x22.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022