www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH


RED. KIZIUKIEWICZ T.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2009, wydanie I

cena netto: 89.20 Twoja cena  84,74 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Obowiązki jednostek sektora finansów publicznych w zakresie audytu wewnętrznego zostały określone w ustawie o finansach publicznych. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego obejmuje wiele złożonych czynności i wymaga odpowiedniej wiedzy - zarówno o ogólnych zasadach audytu, jak i o specyfice jego poszczególnych obszarów. Obydwa te aspekty są zaprezentowane w niniejszej pracy:

- część I dotyczy ogólnej charakterystyki zasad, metod i organizacji audytu wewnętrznego,

- część II została poświęcona podstawowym obszarom audytu: kontroli wewnętrznej, systemom informatycznym, organizacji kadr i wynagrodzeń, a także funduszom ze źródeł zagranicznych i finansom.

Opracowanie jest adresowane do audytorów oraz przedstawicieli kierownictw jednostek korzystających z ustaleń audytu. Praca może być też przydatna osobom przygotowującym się do zawodu audytora, studentom specjalności obejmujących problematykę audytu, słuchaczom studiów podyplomowych i kursów z zakresu audytu wewnętrznego.

W opracowaniu uwzględniono najnowsze regulacje obowiązujące w zakresie metod i celów audytu wewnętrznego, zgodne ze stanem prawnym na dzień 31 marca 2009 roku,
z uwzględnieniem m.in. najnowszej Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie.


Spis treści:

Wstęp

Część I. Ogólne zasady audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Rozdział 1. Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego

1.1. Istota audytu wewnętrznego

1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu wewnętrznego

1.3. Rodzaje audytu wewnętrznego

1.4. Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna

Warto zapamiętać

Literatura

Rozdział 2. Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego

2.1. Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego

2.2. Kodeks etyki audytora wewnętrznego

2.3. Akty prawne w zakresie audytu wewnętrznego w Polsce

2.4. Polski system audytu wewnętrznego

Warto zapamiętać

Literatura

Rozdział 3. Ryzyko i jego analiza na potrzeby audytu wewnętrznego

3.1. Istota i rodzaje ryzyka

3.2. Identyfikacja czynników ryzyka

3.3. Obszary ryzyka

3.4. Kryteria oceny ryzyka

3.5. Metody analizy ryzyka

Warto zapamiętać

Literatura

Rozdział 4. Planowanie audytu wewnętrznego

4.1. Analiza potrzeb audytu

4.2. Strategiczne planowanie audytu wewnętrznego

4.3. Elementy rocznego planu audytu wewnętrznego

4.4. Program zadania audytowego

Warto zapamiętać

Literatura

Rozdział 5. Techniki badania audytowego

5.1. Charakterystyka technik badania audytowego

5.2. Techniki przydatne na wstępnym etapie audytu

5.3. Techniki audytu właściwego

5.4. Wykorzystanie metod badań analitycznych na potrzeby audytu wewnętrznego

Warto zapamiętać

Literatura

Załączniki

Rozdział 6. Zadanie audytowe i jego realizacja

6.1. Wybór zadania audytowego

6.2. Procedury badania audytowego

6.3. Dokumentacja audytu wewnętrznego

6.4. Dokumentacja robocza zadania audytowego– studium przypadku

Warto zapamiętać

Literatura

Rozdział 7. Sprawozdawczość w zakresie audytu wewnętrznego

7.1. Narada zamykająca

7.2. Raport (sprawozdanie) z zadania audytowego

7.3. Zalecenia z audytu wewnętrznego

7.4. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego

7.5. Czynności sprawdzające wykonanie zaleceń z audytu wewnętrznego

Warto zapamiętać

Literatura

Rozdział 8. Organizacja działu audytu wewnętrznego

8.1. Komórka audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej jednostki

8.2. Organizacja pracy w komórce audytu wewnętrznego

8.3. Wymagania wobec audytora wewnętrznego

8.4. Obowiązki i uprawnienia audytora wewnętrznego

8.5. Współpraca audytora wewnętrznego z otoczeniem

Warto zapamiętać

Literatura

Załączniki

Część II. Wybrane obszary audytu wewnętrznego

Rozdział 9. Audyt systemu kontroli wewnętrznej

9.1. Istota sytemu kontroli wewnętrznej

9.2. Wstępna ocena jakości systemu kontroli wewnętrznej przez audytora

9.3. Audyt funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej

Warto zapamiętać

Literatura

Rozdział 10. Audyt systemów informatycznych

10.1. Istota audytu systemów informatycznych

10.2. Procedury audytu systemów informatycznych

10.3. Narzędzia wspomagające audyt systemów informatycznych

10.4. Bezpieczeństwo systemów informatycznych jako szczególny obszar audytu wewnętrznego

10.5. Przykład realizacji zadania audytowego w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych

Warto zapamiętać

Literatura

Rozdział 11. Audyt systemu kadr i wynagrodzeń

11.1. Wewnętrzne akty normatywne w zakresie kadr i wynagrodzeń

11.2. Audyt rekrutacji i zatrudniania pracowników          

11.3. Akta osobowe i ich audyt

11.4. Audyt czasu pracy

11.5. Audyt systemu wynagrodzeń

Warto zapamiętać

Literatura

Załączniki

Rozdział 12. Audyt funduszy ze źródeł zagranicznych            

12.1. Przedmiot i podmiot audytu funduszy ze źródeł zagranicznych

12.2. Regulacje prawne dotyczące audytu funduszy unijnych

12.3. Procedury audytu wewnętrznego

12.4. Przykładowe dokumenty robocze dla wybranych obszarów audytu funduszy ze źródeł zagranicznych

Warto zapamiętać

Literatura

Rozdział 13. Audyt finansowy

13.1. Sprawozdanie finansowe i budżetowe jako podstawa audytu wewnętrznego

13.2. Zasady audytu finansowego

13.3. Audyt w zakresie pozycji bilansu

13.4. Audyt wewnętrzny w zakresie rachunku zysków i strat

13.5. Audyt zmian w funduszu jednostki

Warto zapamiętać

Literatura

464 strony, miękka oprawaPo otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022