www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ANALIZA FINANSOWA W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM


RED. WALCZAK M.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2007, wydanie I

cena netto: 95.00 Twoja cena  90,25 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat tradycyjnych i najnowszych   systemów wskaźników oraz metod ich analizy, znajdujących zastosowanie w   przedsiębiorstwach o różnej formie własności, różnej wielkości i różnych   rodzajach prowadzonych działalności.

Jej podstawowym celem jest  przedstawienie, jakie rodzaje informacji są potrzebne w zarządzaniu  strategicznym i operacyjnym, jak te informacje mogą być uzyskane w   procesie analizy finansowej oraz jak mogą być wykorzystane przez  zarządzających przedsiębiorstwami w planowaniu działalności,  budżetowaniu, podejmowaniu decyzji oraz w sterowaniu ich realizacją.

Autorzy książki podjęli próbę przedstawienia zagadnień zarówno znanych w teorii i praktyce analizy finansowej od dłuższego czasu (np. systemy  wskaźników rentowności oraz metody analizy porównawczej i przyczynowej), jak i najnowszych koncepcji i rozwiązań ukierunkowanych na potrzeby planowania strategicznego i podejmowania decyzji. Praca zawiera nie  tylko opis koncepcji wskaźników i metod analizy, ale i przykładowe rozwiązania wybranych problemów w konkretnych warunkach.

Książka jest przeznaczona zarówno dla studentów zamierzających poznać   zagadnienia współczesnej analizy finansowej, jak i dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.


Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1. Potrzeby informacyjne zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem prof. dr hab. Marian Walczak

1. Definicje przedsiębiorstwa i jego teorie
2. Sposoby myślenia w przedsiębiorstwach i wynikające z nich potrzeby informacji
3. Potrzeby informacyjne a przedsiębiorczość
4. Przedsiębiorczość a szczególna rola strategicznego zarządzania finansami jako czynnika rozwoju gospodarczego przedsiębiorstwa
Pytania kontrolne
Literatura

Rozdział 2. Znaczenie analizy finansowej w systemie informacyjnym zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem prof. dr hab. Marian Walczak

1. Istota i elementy systemy informacyjnego
2. Informacja niezbędna w zarządzaniu a analiza finansowa
3. Analiza finansowa a zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
4. Zarządzanie finansami a analiza retro- i prospektywna
5. Prospektywna analiza finansowa a teoria i praktyka inwestowania
Pytania kontrolne
Literatura

Rozdział 3. Sprawozdawczość finansowa jako źródło analizy finansowej przedsiębiorstwa prof. dr hab. Ewa Walińska, dr Lucyna Kopczyńska

1. Ogólna charakterystyka materiałów źródłowych
2. Istota i rodzaje sprawozdań finansowych
3. Bilans - sprawozdanie o sytuacji majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa
4. Rachunek zysków i strat - sprawozdanie o dokonaniach przedsiębiorstwa
5. Rachunek przepływów pieniężnych
6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
7. Informacja dodatkowa
8. Sprawozdanie z działalności
9. Polityka rachunkowości a sprawozdania finansowe - pojęcie, istota i cele polityki rachunkowości
10. Polityka rachunkowości w świetle polskiego prawa bilansowego
   10.1. Ogólne ramy polityki rachunkowości
   10.2. Polityka rachunkowości a wycena bilansowa
   10.3. Polityka rachunkowości w zakresie szczegółowych zasad ustalania wyniku finansowego
11. Wpływ polityki rachunkowości na sprawozdania finansowe i ich analizę - ilustracja liczbowa
12. Podsumowanie
Pytania kontrolne
Literatura

Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego w ustawie o rachunkowości dr Mikołaj Turzyński

1. Jednostki gospodarcze objęte przepisami ustawy o rachunkowości
2. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów
3. Wycena aktywów i pasywów w przypadku zaniechania kontynuacji działalności
4. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
5. Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
6. Wycena aktywów obrotowych
7. Ustalanie przychodów z wykonania niezakończonej usługi
8. Wycena aktywów finansowych
9. Aktualizacja wyceny należności
10. Wycena rezerw
11. Wycena kapitałów
12. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
13. Wycena czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
14. Wycena rozliczeń międzyokresowych przychodów
15. Składniki wyniku finansowego netto
Pytania kontrolne
Literatura

Rozdział 5. Wycena aktywów i zobowiązań według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dr Przemysław Kabalski

1. Istota i fundamentalne podstawy wyceny bilansowej w teorii i ramach konceptualnych rachunkowości
2. Wycena najważniejszych składników aktywów i zobowiązań według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
   2.1. Zapasy
   2.2. Rzeczowe aktywa trwałe
   2.3. Aktywa niematerialne
   2.4. Nieruchomości inwestycyjne
   2.5. Rezerwy
   2.6. Utrata wartości aktywów
   2.7. Instrumenty finansowe  
   2.8. Wartość godziwa jako wiodący sposób wyceny w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej
Pytania kontrolne
Literatura

Rozdział 6. Tradycyjne metody analizy finansowej dr Lucyna Kopczyńska

1. Charakterystyka i przydatność metod stosowanych w analizie finansowej
2. Kierunki porównań wskaźników ekonomicznych
3. Metody analizy przyczynowej
   3.1. Metoda kolejnych podstawień
   3.2. Metoda różnic cząstkowych
   3.3. Metoda funkcyjna
   3.4. Metoda krzyżowych podstawień
   3.5. Metoda wskaźnikowa
Zadania do rozwiązania
Pytania kontrolne
Literatura

Rozdział 7. Nowoczesne metody analizy dokonań przedsiębiorstwa dr Tomasz Wnuk-Pel, mgr Radosław Gajewski

1. Finansowe miary działalności
   1.1. Scentralizowane i zdecentralizowane zarządzanie firmą oraz ośrodki odpowiedzialności
   1.2. Zwrot na zaangażowanym kapitale
   1.3. Nadwyżka zysku
   1.4. Ekonomiczna wartość dodana
2. Strategiczna karta wyników jako system pomiaru dokonań
   2.1. Znaczenie kompleksowego i zrównoważonego systemu pomiaru dokonań
   2.2. Perspektywa klienta
   2.3. Perspektywa procesów wewnętrznych
   2.4. Perspektywa innowacji i uczenia się
   2.5. Perspektywa finansowa
3. Benchmarking
   3.1. Rodzaje benchmarkingu
   3.2. Etapy benchmarkingu
   3.3. Ograniczenia
   3.4. Praktyczne studium benchmarkingu: przemysł przetwórczy
Pytania kontrolne
Literatura

Rozdział 8. Analiza efektywności ekonomicznej gospodarowania dr Jan Michalak

1. Wstęp
2. Gospodarowanie w przedsiębiorstwie
3. Efektywność procesu gospodarowania skuteczność, produktywność
4. Efektywność a cel istnienia przedsiębiorstwa
5. Czynniki wpływające na efektywność gospodarowania
6. Etapy analizy efektywności gospodarowania
7. Poziomy analizy efektywności gospodarowania
8. Analiza efektywności gospodarowania, na poziomie strategicznym
   8.1. Analiza wnętrza przedsiębiorstwa
      8.1.1. Analiza zasobów i kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa
      8.1.2. Analiza wartości dodanej procesów
   8.2. Analiza otoczenia organizacji
      8.2.1. Analiza stakeholders (interesariuszy)
      8.2.2. Analiza 5 sił konkurencji
      8.2.3. Analizy portfelowe
      8.2.4. Analiza szans i zagrożeń
      8.2.5. Analiza SWOT
9. Analiza efektywności gospodarowania na poziomie operacyjnym
   9.1. Analiza wydajności procesów
      9.1.1. Analiza procesów podstawowych
      9.1.2. Analiza procesów pomocniczych
   9.2. Analiza efektywności projektów
10. Podsumowanie
Zadania sprawdzające
Pytania sprawdzające
Literatura wykorzystana

Rozdział 9. Analiza efektywności inwestycji dr Tomasz Wnuk-Pel

1. Rola i miejsce analizy opłacalności inwestycji w działalności przedsiębiorstwa
2. Metody oceny opłacalności inwestycji nieuwzgledniające wartości pieniądza w czasie
   2.1. Księgowa stopa zwrotu
   2.2. Okres zwrotu
3. Metody oceny opłacalności inwestycji uwzględniające wartość pieniądza w czasie
   3.1. Analiza wartości pieniądza w czasie
   3.2. Zdyskontowany okres zwrotu
   3.3. Wartość bieżąca netto
   3.4. Wewnętrzna stopa zwrotu
4. Porównanie metod oceny opłacalności inwestycji
5. Decyzje inwestycyjne w warunkach inflacji i ryzyka
Zadania
Pytania kontrolne
Literatura

Rozdział 10. Analiza decyzyjna w procesie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym mgr Przemysław Czajor

1. Inwestycje w świetle regulacji rachunkowości
2. Istota i klasyfikacja ryzyka
   2.1. Istota ryzyka
   2.2. Klasyfikacja ryzyka
   2.3. Ryzyko inwestycji rzeczowych oraz ryzyko inwestycji finansowych
3. Proces zarządzania ryzykiem
   3.1. Identyfikacja ryzyka
   3.2. Pomiar i wartościowanie ryzyka
      3.2.1. Miary ryzyka inwestycji rzeczowych
      3.2.2. Miary ryzyka inwestycji finansowych
      3.2.3. Metody pomiaru ryzyka portfela papierów wartościowych
   3.3. Oddziaływanie na ryzyko
4. Narzędzia i techniki wspomagające podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka i niepewności
   4.1. Budowa i istota drzew decyzyjnych
   4.2. Kryteria decyzyjne w warunkach ryzyka
   4.3. Profil ryzyka inwestycyjnego
5. Podsumowanie
Pytania
Zadania do rozwiązania
Literatura

Rozdział 11. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa dr Lucyna Kopczyńska

1. Kierunki analizy finansowej
   1.1. Analiza porównawcza sprawozdań finansowych
   1.2. Analiza struktury bilansu i rachunku wyników
2. Ogólna ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa
3. Analiza płynności finansowej
   3.1. Statyczne mierniki płynności finansowej
   3.2. Dynamiczne mierniki płynności finansowej
4. Rola kapitału pracującego w ocenie płynności finansowej
5. Analiza obrotowości
6. Wskaźniki wspomagania finansowego
7. Analiza wskaźników rentowności
8. Analiza Du Ponta
9. Nowe trendy w ocenie rentowności
   9.1. Ekonomiczna wartość dodana - EVA
   9.2. Rynkowa wartość dodana - MVA
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Pytania kontrolne
Literatura

Rozdział 12. Metody przewidywania upadłości przedsiębiorstw mgr Paweł Kopczyński

1. Zagrożenie kontynuacji działania przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej
2. Cykl życia przedsiębiorstwa
3. Przyczyny i symptomy upadłości przedsiębiorstw
4. Koszty bankructwa
   4.1. Teoria M.H. Millera i F. Modiglianiego przy założeniu, że w gospodarce nie obowiązują podatki
   4.2. Teoria H. Millera i M. Modiglianiego z uwzględnieniem opodatkowania
   4.3. Wartość firmy z uwzględnieniem kosztów bankructwa
5. Zastosowanie tradycyjnych metod analizy finansowej w celu przewidywania upadłości podmiotów gospodarczych
6. Modele wykorzystywane do oceny kondycji majątkowo-finansowej przedsiębiorstw i ich zdolności do kontynuowania działalności
   6.1. Zastosowanie modeli jednowymiarowych w celu przewidywania zdolności podmiotów gospodarczych do kontynuowania działalności
   6.2. Wady modeli jednozmiennych, podważające zasadność ich stosowania dla celów predykcji bankructwa przedsiębiorstw
   6.3. Zastosowanie zagranicznych modeli wielowymiarowych dla celów oceny zdolności polskich przedsiębiorstw do kontynuowania działalności
   6.4. Ograniczenia w stosowaniu zagranicznych funkcji dyskryminacyjnych dla celów predykcji bankructwa podmiotów gospodarczych działających w Polsce
   6.5. Przydatność modeli opracowanych w Polsce do prognozowania upadłości podmiotów gospodarczych działających w Polsce
   6.6. Inne zastosowania wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej
Pytania kontrolne
Literatura
Źródła internetowe

Rozdział 13. Analiza finansowa w procesie budżetowania mgr Magdalena Kowalczyk

1. Wiadomości wprowadzające
2. Rodzaje budżetów
3. Metody budżetowania
4. Przygotowanie procesu budżetowania
5. Etapy procesu budżetowania
6. Konstrukcja budżetu
7. Kontrola budżetowa
Zadania
Pytania kontrolne
Literatura

488 stron, B5, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:
 

- MARKETING RELACJI KONCEPCJA I STOSOWANIE
OTTO J.

- ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
POMYKALSKA B. POMYKALSKI P.

- ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
TŁACZAŁA A. GOŁĘBIOWSKI G. WIŚNIEWSKI P.

- ANALIZA FINANSOWA JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
JANTOŃ-DROZDOWSKA E. MIKOŁAJEWICZ-WOŹNIAK A.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022