www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ JEDNOSTEK SA


MISTEREK W.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2007, wydanie I

cena netto: 44.00 Twoja cena  41,80 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

W książce przeprowadzono kompleksową analizę źródeł i procedur pozyskiwania przez jednostki samorządu terytorialnego środków obcych na finansowanie inwestycji. Przedstawiono zakres i zasady działalności inwestycyjnej gmin, powiatów i województw w kontekście m.in. ich zdolności kredytowej oraz metodologii ocen stosowanych przez banki komercyjne. Skoncentrowano się na charakterystyce poszczególnych modeli pozyskiwania środków na inwestycje: współfinansowania przez kapitał prywatny (partnerstwo publiczno-prywatne, project finance) oraz zwrotnych źródeł finansowania (pożyczki, kredyty preferencyjne i komercyjne, obligacje komunalne). Omówiono także bezzwrotne źródła finansowania. W zakończeniu dokonano analizy determinant wyboru źródła finansowania inwestycji przez jednostki samorządowe.


Spis treści:

Rozdział 1. Zadania samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania
1.1. Charakterystyka, funkcjonowanie oraz zadania publiczne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego
1.1.1. Rola i zakres działania jednostek samorządu terytorialnego
1.1.2. Zasady i podstawy prawne funkcjonowania jednostek samorządowych
1.2. Pojęcie i granice samodzielności finansowej oraz jej wpływ na działalność inwestycyjnąjednostek samorządu terytorialnego
1.2.1. Pojęcie, istota oraz ochrona samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego
1.2.2. Samodzielność finansowa w zakresie pozyskiwania dochodów
1.2.3. Samodzielność finansowa w zakresie pozyskiwania zwrotnych środków finansowych
1.2.4. Samodzielność finansowa w zakresie wydatkowania środków
1.2.5. Samodzielność finansowa w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej na podstawie budżetu
1.2.6. Wpływ ograniczeń samodzielności finansowej na działalność inwestycyjną jednostek samorządu terytorialnego
1.3. Finansowanie zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego
1.3.1. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
1.3.2. Subwencje jako źródło finansowania samorządów lokalnych
1.3.3. Dotacje celowe w finansowaniu działalności jednostek samorządu terytorialnego
1.3.4. Struktura dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 2. Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego
2.1. Specyfika działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego
2.2. Planowanie rozwoju i inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego
2.3. Aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 3. Zdolność kredytowa jednostek samorządu terytorialnego
3.1. Definicja i metodologia oceny zdolności kredytowej
3.1.1. Metodologia oceny zdolności kredytowej samorządu i jego sytuacji finansowej
3.1.2. Metodologia oceny zdolności kredytowej przedsięwzięcia inwestycyjnego
3.2. Zastosowanie ratingu dla oceny jednostek samorządu terytorialnego
3.3. Ocena wiarygodności jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego
3.3.1. Metodologia badawcza
3.3.2. Zdolność kredytowa poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego
3.3.3. Analiza porównawcza wiarygodności kredytowej poszczególnych jednostek z ocenami nadanymi przez same samorządy
3.3.4. Zmiana oceny zdolności kredytowej w latach 2001-2006

Rozdział 4. Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego w krajach Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej
4.1. Finansowanie inwestycji z przychodów zwrotnych w krajach Europy Zachodniej
4.2. Finansowanie inwestycji z przychodów zwrotnych w krajach Europy Środkowej
i Wschodniej
4.3. Polskie rozwiązania prawne na tle przykładów z państw Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej

Rozdział 5. Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
5.1. Współfinansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego przez kapitał prywatny
5.1.1. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
5.1.2. Project finance
5.2. Instrumenty dłużne wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego do finansowania inwestycji
5.2.1. Finansowanie działalności samorządu terytorialnego poprzez kredyty i pożyczki o charakterze komercyjnym
5.2.2. Pożyczki i kredyty preferencyjne jako źródło stymulowania inwestycji w wybranych obszarach funkcjonowania jednostki
5.2.3. Emisja obligacji komunalnych jako źródło długoterminowego kapitału obcego
5.2.4. Alternatywne źródła finansowania projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych
5.2.5. Zwrotne źródła finansowania projektów inwestycyjnych wykorzystane przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce
5.3. Pomoc publiczna w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych jednostek samorządowych
5.3.1. Wparcie krajowe inwestycji w ramach kontraktu wojewódzkiego
5.3.2. Wparcie ekologicznych projektów inwestycyjnych z EkoFunduszu
5.3.3. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej do finansowania inwestycji infrastrukturalnych

Rozdział 6. Determinanty wyboru źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego
6.1. Analiza czynników wpływających na wybór źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego
6.1.1. Czas pozyskania kapitału
6.1.2. Możliwość samodzielnego opracowania niezbędnej dokumentacji a koszt przeprowadzenia procedury pozyskania środków
6.1.3. Koszt kapitału
6.1.4. Możliwość realizacji funkcji pozafinansowych
6.1.5. Rekomendacja instytucji finansowej
6.1.6. Preferencyjny charakter instrumentu
6.1.7. Dostępność źródła kapitału
6.1.8. Znaczenie doświadczenia w ubieganiu się o finansowanie zewnętrzne
6.2. Siła oddziaływania poszczególnych determinant wyboru źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego
6.2.1. Metodologia badawcza
6.2.2. Analiza ogólna czynników determinujących wybór źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych jednostek samorządu terytorialnego
6.2.3. Kluczowe determinanty wyboru źródła finansowania działalności inwestycyjnej dla poszczególnych szczebli samorządowych
6.3. Wpływ oddziaływania poszczególnych determinant na wybór kredytu komercyjnego, obligacji komunalnych i instrumentów preferencyjnych jako źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych
6.3.1. Czynniki determinujące wybór instrumentu preferencyjnego jako źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych
6.3.2. Czynniki wpływające na wybór kredytu komercyjnego jako źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych
6.3.3. Determinanty wyboru obligacji komunalnych jako źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych

Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

176 stron, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022