www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ANALIZA FINANSOWA W TEORII I W PRAKTYCE


GOŁĘBIOWSKI G. TŁACZAŁA A.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2009, wydanie I

cena netto: 62.95 Twoja cena  59,80 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu analizy finansowej zarówno w obszarze teoretycznym, jak i zastosowania jej w praktyce.


Poszczególne rozdziały zostały uszeregowane zgodnie z kolejnością procesów podejmowanych w trakcie analizy finansowej przedsiębiorstwa. W każdym rozdziale znajduje się podłoże teoretyczne omawianych zagadnień, a także liczne przykłady nawiązujące do wielu różnych przypadków mających miejsce we współcześnie funkcjonujących przedsiębiorstwach w Polsce.

Podobnie jak w poprzedniej napisanej przez autorów wspólnie książce – tj. Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym - jednym z podstawowych celów stało się zintegrowanie dwóch dziedzin, jakimi jest rachunkowość i analiza finansowa. Zamiarem autorów było stworzenie podręcznika, w którym zagadnienia dotyczące metod i narzędzi analitycznych prezentowane będą w bliskiej perspektywie aspektów księgowych.

Spis treści:

 

Wstęp

Rozdział 1. Pojęcie, klasyfikacja i metody analizy

1.1. Analiza – ujęcie ogólne

Rozdział 2. Sprawozdawczość finansowa

2.1. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych

   2.1.1. Sporządzanie sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

   2.1.2. Sporządzanie sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości

2.2. Terminy sporządzania sprawozdań finansowych

2.3. Badanie sprawozdań finansowych

2.4. Zatwierdzanie i publikacja sprawozdań finansowych

   2.4.1. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych

   2.4.2. Publikacja sprawozdania finansowego

2.5. Elementy sprawozdania finansowego

   2.5.1. Sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości

   2.5.2. Sprawozdanie finansowe według MSSF

2.6. Bilans

   2.6.1. Bilans według ustawy o rachunkowości

   2.6.2. Bilans według MSR 1

2.7. Rachunek zysków i strat

   2.7.1. Rachunek zysków i strat – działalność podstawowa

   2.7.2. Rachunek zysków i strat – pozostała działalność operacyjna

   2.7.3. Rachunek zysków i strat – działalność finansowa

   2.7.4. Rachunek zysków i strat – zdarzenia nadzwyczajne

   2.7.5. Rachunek zysków i strat – podatek dochodowy

   2.7.6. Warianty prezentacji rachunku zysków i strat

   2.7.7. Sprawozdanie z całkowitych dochodów – nowy element sprawozdania finansowego

2.8. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

   2.8.1. Układ zestawienia zmian w kapitale własnym według ustawy o rachunkowości

2.9. Rachunek przepływów pieniężnych

   2.9.1. Segmenty rachunku przepływów pieniężnych

   2.9.2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

   2.9.3. Układ rachunku przepływów pieniężnych według ustawy o rachunkowości

2.10. Informacja dodatkowa

2.11. Sprawozdanie z działalności jednostki

Rozdział 3. Analiza przedwstępna (przygotowawcza)

3.1. Porównywalność sprawozdań finansowych

   3.1.1. Wpływ zmiany zasad rachunkowości na porównywalność sprawozdań finansowych

      3.1.1.1. Zmiany przepisów obowiązujące od 2002 roku

      3.1.1.2. Zmiany przepisów obowiązujące od 2004 roku

      3.1.1.3. Zmiany przepisów obowiązujące od 2005 roku

      3.1.1.4. Zmiany przepisów obowiązujące od 2009 roku

   3.1.2. Przekształcenie sprawozdań finansowych przy „przejściu” na MSSF

      3.1.2.1. Wycena aktywów trwałych według MSSF po raz pierwszy

      3.1.2.2. Korekta hiperinflacyjna kapitałów

      3.1.2.3. Reklasyfikacja części strategicznych do środków trwałych

      3.1.2.4. Reklasyfikacja zaliczek

3.2. Badanie ogólnych prawidłowości

Rozdział 4. Analiza wstępna sprawozdań finansowych

4.1. Wprowadzenie

   4.1.1. Analiza pionowa

   4.1.2. Analiza pozioma

      4.1.2.1. Inflacja a analiza pozioma rachunku zysków i strat

   4.1.3. Analiza kapitału pracującego

   4.1.4. Procedura badania wyniku finansowego

4.2. Modele następstwa szeregowego

4.3. Metody deterministyczne analizy czynnikowej

   4.3.1. Omówienie wybranych metod deterministycznych

4.4. Analiza wstępna rachunku przepływów pieniężnych

Rozdział 5. Wpływ polityki rachunkowości na wyniki finansowe

5.1. Wartości niematerialne i prawne (według MSR 38: Wartości niematerialne)

   5.1.1. Koszty prac rozwojowych

   5.1.2. Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych

   5.1.3. Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania

5.2. Rzeczowe aktywa trwałe

   5.2.1. Wycena początkowa rzeczowych aktywów trwałych

      5.2.1.1. Szacunkowe koszty demontażu

   5.2.2. Koszty finansowania zewnętrznego

   5.2.3. Dotacje do środków trwałych

5.3. Amortyzacja środków trwałych

   5.3.1. Weryfikacja amortyzacji środków trwałych

   5.3.2. Amortyzacja podatkowa

5.4. Wycena nieruchomości inwestycyjnych

5.5. Prawo wieczystego użytkowania gruntów – kontrowersyjna kategoria

5.6. Inwestycje finansowe

   5.6.1. Inwestycje krótkoterminowe

   5.6.2. Inwestycje długoterminowe

   5.6.3. Rozchód inwestycji

5.7. Instrumenty finansowe

   5.7.1. Koszty finansowania zapasów

   5.7.2. Normalny poziom wykorzystania mocy produkcyjnych

   5.7.3. Umowy długoterminowe

Rozdział 6. Kreatywna czy agresywna rachunkowość

6.1. Kontrowersyjne pojęcie kreatywnej rachunkowości

6.2. Sposoby manipulowania wynikami finansowymi

6.3. Przykłady zastosowania kreatywnej rachunkowości

6.4. Wpływ wartości szacunkowych na sprawozdania finansowe

6.5. Zmiany przepisów dotyczących instrumentów finansowych w dobie kryzysu

Rozdział 7. Analiza rozszerzona

7.1. Klasyczna analiza wskaźnikowa

   7.1.1. Wskaźniki płynności

   7.1.2. Wskaźniki sprawności działania

   7.1.3. Wskaźniki płynności a cykl konwersji gotówki

   7.1.4. Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia

   7.1.5. Wskaźniki rentowności

7.2. Wskaźniki cash flow

7.3. Wskaźniki rynku kapitałowego

7.4. Modele wielowskaźnikowe

   7.4.1. Model Du Ponta

   7.4.2. Modele dyskryminacyjne (systemy wczesnego ostrzegania)

      7.4.2.1. Weryfikacja skuteczności modeli dyskryminacyjnych

7.5. Analiza dźwigni

7.6. Analiza bankowa

   7.6.1. Metoda punktowa

   7.6.2. Model scoringowy

      7.6.2.1. Metody jakościowe i ilościowo-jakościowe

   7.6.3. Model ratingowy

Rozdział 8. Ocena wykreowanej wartości

Bibliografia

Indeks


302 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022