www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ABC SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH JAK JE CZYTAĆ INTERPRETOWAĆ I ANALIZOWAĆ


SZCZYPA P. GOS W. HOŃKO S.

wydawnictwo: CEDEWU , rok wydania 2014, wydanie III

cena netto: 48.40 Twoja cena  45,98 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

ABC sprawozdań finansowych

Jak je czytać, interpretować i analizować


Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad budowy, sporządzania oraz interpretacji elementów sprawozdania finansowego, a mianowicie: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, rachunku przepływów pieniężnych, a także zestawienia ze zmian kapitału własnego.


Wprowadzenie

Rozdział 1
Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego - Stanisław Hońko
1.1. Istota i zakres jednostkowego sprawozdania finansowego
1.2. Użytkownicy informacji pochodzących ze sprawozdania finansowego
1.3. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego
1.4. Charakterystyka elementów sprawozdania finansowego
1.5. Wpływ nadrzędnych zasad rachunkowości na elementy sprawozdania finansowego
1.6. Zadania i testy kontrolne
Bibliografia

Rozdział 2
Zasady sporządzania bilansu - Stanisław Hońko
2.1. Warunki ujmowania aktywów i zobowiązań
2.2. Kryteria klasyfikacji aktywów
2.3. Kryteria klasyfikacji pasywów
2.4. Parametry wyceny w rachunkowości
2.5. Zadania i testy kontrolne
Bibliografia

Rozdział 3
Interpretacja aktywów trwałych - Stanisław Hońko
3.1. Wartości niematerialne i prawne
3.2. Rzeczowe aktywa trwałe
3.3. Inwestycje długoterminowe
3.4. Należności długoterminowe
3.5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
3.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie aktywów trwałych
3.7. Zadania i testy kontrolne
Bibliografia

Rozdział 4
Interpretacja aktywów obrotowych - Piotr Szczypa
4.1. Zapasy
4.2. Należności krótkoterminowe
4.3. Inwestycje krótkoterminowe
4.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
4.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie aktywów obrotowych
4.6. Zadania i testy kontrolne
Bibliografia

Rozdział 5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - Waldemar Gos
5.1. Rezerwy i ich klasyfikacja
5.2. Długo- i krótkoterminowe zobowiązania
5.3. Fundusze specjalne
5.4. Rozliczenia międzyokresowe ujmowane w pasywach
5.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie zobowiązań i rezerw
5.6. Zadania i testy kontrolne
Bibliografia

Rozdział 6
Kapitały własne - Waldemar Gos
6.1. Istota i klasyfikacja kapitałów własnych
6.2. Charakterystyka kapitałów własnych
6.3. Wpływy zasad wyceny aktywów i zobowiązań na wielkość kapitałów własnych
6.4. Zestawienie zmian z kapitału własnego
6.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie kapitałów własnych.
6.6. Zadania i testy kontrolne
Bibliografia

Rozdział 7
Analiza sytuacji majątkowo-finansowej na podstawie bilansu - Piotr Szczypa
7.1. Wstępna ocena sytuacji majątkowo-finansowej
7.2. Analiza sytuacji majątkowej jednostki
7.3. Analiza sytuacji finansowej jednostki
7.4. Zadania i testy kontrolne
Bibliografia

Rozdział 8
Interpretacja rachunku zysków i strat - Piotr Szczypa
8.1. Istota wyniku finansowego
8.2. Definicja elementów kształtujących wynik finansowy
8.3. Warianty rachunku zysków i strat
8.4. Ustalanie wyniku na sprzedaży
8.5. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
8.6. Przychody i koszty finansowe
8.7. Zyski i straty nadzwyczajne
8.8. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
8.9. Analiza struktury i dynamiki wyniku finansowego w ramach rachunku zysków i strat
8.10. Analiza rentowności i efektywności wykorzystania aktywów oraz pasywów
8.11. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
8.12. Zadania i testy kontrolne
Bibliografia

Rozdział 9
Rachunek przepływów pieniężnych - Waldemar Gos
9.1. Istota środków pieniężnych i ich przepływów
9.2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
9.3. Charakterystyka przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.4. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
9.5. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
9.6. Pionowa i pozioma ocena rachunku przepływów pieniężnych
9.7. Zadania i testy kontrolne
Bibliografia


264 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022