www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA W UJĘCIU PRAKTYCZNYM


GOŁĘBIOWSKI G. TŁACZAŁA A.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2005, wydanie I

cena netto: 51.00 Twoja cena  48,45 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka koncentruje się na praktycznej stronie analizy finansowej. Autorzy postawili sobie za cel nie tylko zaprezentowanie zestawu narzędzi analizy finansowej, wynikających z teorii przedmiotu, lecz również wskazanie możliwości ich wykorzystania w praktyce do analizy sprawozdań finansowych sporządzanych na podstawie obecnie obowiązujących przepisów

Realizacja założonej przez Autorów idei znajduje odzwierciedlenie w podziale każdego rozdziału na dwie części, z których pierwsza opisuje zestaw narzędzi zwracając uwagę na różnorodność uzyskiwanych rezultatów w zależności od przyjętych przez jednostkę zasad rachunkowości.

Wszystko zaprezentowane jest na podstawie krótkich przykładów omawiających skutki zastosowania różnorodnych metod wyceny bilansowej dla wartości wskaźników finansowych.

Druga część to praktyczny przykład wykorzystywania opisywanych narzędzi i metod analizy na podstawie analizy konkretnego przedsiębiorstwa. Jest to wątek przewodni całego opracowania. który pozwoli połaczyć wszystkie metody w logiczną całość.

We fragmentach rozdziałów poświęconych zagadnieniom teoretycznym odnaleźć można dokonany przez autorów przegląd odmiennych sformułowań, używanych w innych podręcznikach o tej problematyce.


Spis treści:

Od autorów


1. Sprawozdania finansowe
1.1. Podmioty sporządzające sprawozdania finansowe
1.2. Terminy sporzadzania sprawozdań finansowych
1.3. Badanie sprawozdań finansowych
1.4. Publikacja sprawozdania finansowego
1.5. Elementy sprawozdań finansowych
Bilans
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Rachunek przepływów pieniędzy
Informacja dodatkowa
1.6. Sprawozdanie z działalności jednostki
1.7. Porównywalność sprawozdań finansowych
Literatura uzupełniająca do rozdziału
Część praktyczna

2. Analiza wstępna
2.1. Analiza - ujęcie ogólne
2.2. Analiza wstępna
2.2.1. Analiza pionowa
2.2.2. Analiza pozioma
Inflacja a analiza pozioma rachunku zysków i strat
2.2.3. Procedura badania wyniku finansowego
Wpływ amortyzacji na wynik finansowy - amortyzacja
Wynik finansowy brutto a podstawa opodatkowania
Wynik finansowy brutto a podstawa opodatkowania - podatki odroczone
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające ze straty podatkowej
Podatek odroczony przed 1 stycznia 2002
Literatura uzupełniająca do rozdziału
Część praktyczna

3. Metody jakościowe i ilościowo - jakościowe
Literatura uzupełniająca do rozdziału
Część praktyczna

4. Analiza wskaźnikowa
Wprowadzenie
Część teoretyczna
4.1. Wskaźniki płynności
4.2. Wskaźniki sprawności działania
4.3. Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia
4.4. Wskaźniki rentowności
Wpływ polityki rachunkowości na wyniki finansowe
Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Rozchód inwestycji
Wartość rezydualna środków trwałych
Koszty finansowania zapasów
Normalny poziom wykorzystania mocy produkcyjnych
Kontrakty długoterminowe
4.5. Wskaźniki rynku kapitałowego
Literatura uzupełniająca do rozdziału
Część praktyczna
Analiza pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

5. Modele wielowskaźnikowe
5.1. Model Du Ponta
5.2. Modele dyskryminacyjne (systemy wczesnego ostrzegania)
Ogólne zasady stosowania i interpretacji
Literatura uzupełniająca do rozdziału
Część praktyczna

6. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych
Analiza wskaźnikowa rachunku przepływów pieniężnych
Literatura uzupełniająca do rozdziału
Część praktyczna

7. Analiza kapitału obrotowego
Część teoretyczna
Literatura uzupełniająca do rozdziału
Część praktyczna

8. Wykorzystywanie mierników kreacji wartości przedsiębiorstwa w analizie
Część teoretyczna
Literatura uzupełniająca do rozdziału
Część praktyczna

Indeks

222 strony, B5, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:
 

- KREATYWNA RACHUNKOWOŚĆ FAŁSZOWANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
WĄSOWSKI W.

- ANALIZA FINANSOWA JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
DUDYCZ T.

- ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
POMYKALSKA B. POMYKALSKI P.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022