www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ORDYNACJA PODATKOWA PRAWO MATERIALNE I PROCESOWE


DĄBEK P. STOLARSKI K. RED.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2023, wydanie I

cena netto: 90.00 Twoja cena  85,50 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ordynacja podatkowa

Prawo materialne i procesowe


Podręcznik adresowany jest do studentów prawa, administracji, ekonomii, finansów i rachunkowości, jak też do wszystkich tych, którzy chcą ugruntować swoją wiedzę z zakresu materialnego prawa podatkowego oraz regulacji związanych z podatkowym prawem procesowym.

Omawiane zagadnienia zostały przedstawione w sposób jasny, zwięzły i wyczerpujący w zakresie podstawowych informacji, koniecznych do zrozumienia istoty poruszanych w podręczniku kwestii prawnych. Opracowanie w sposób pełny odzwierciedla szeroką gamę problemów teoretycznych, jak i praktyki stosowania prawa podatkowego, z tym że zagadnienia teoretyczne zostały ujęte w ramach niezbędnego minimum, zaś autorzy w przeważającym stopniu skoncentrowali się na analizie poszczególnych regulacji prawnych.

Na publikację składa się sześć rozdziałów. Pierwszy rozdział obejmuje źródła i wykładnię prawa podatkowego. Drugi dotyczy materialnego prawa podatkowego, zaś w rozdziale trzecim przedstawiono zagadnienia odnoszące się do postępowania podatkowego. Uzupełnienie podstawowych zagadnień, omówionych w trzech pierwszych rozdziałach, stanowią kolejne części, w których analizie poddano instytucję kontroli podatkowej, zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, typy urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowego, jak również uchylania się i unikania opodatkowania wraz ze schematami podatkowymi. Układ taki zapewnia uporządkowanie całości omawianego materiału normatywnego i przejrzystość analizy, co jest nie tylko niezbędne dla potencjalnego czytelnika, lecz również pozwala na lepsze zrozumienie istoty materialnego i procesowego prawa podatkowego.

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Źródła i wykładnia prawa podatkowego

1.1. Katalog źródeł prawa podatkowego [dr Mariusz Kotulski]
1.1.1. Charakterystyka zamkniętego systemu źródeł prawa
1.1.2. Konstytucja
1.1.3. Ustawy
1.1.4. Akty podstawowe
1.1.4.1. Rozporządzenia
1.1.4.2. Akty prawa miejscowego
1.1.5. Prawo wewnętrzne
1.1.6. Publikacja i promulgacja aktów normatywnych
1.1.7. Swoiste i niezorganizowane źródła prawa
1.2. Wykładnia prawa podatkowego [dr Mariusz Kotulski]
1.2.1. Założenia interpretacji przepisów prawnych
1.2.2. Wykładnia językowa
1.2.3. Wykładnia systemowa
1.2.4. Wykładnia celowościowa
1.2.5. Moc wiążąca wykładni
1.3. Międzynarodowe i unijne źródła prawa podatkowego [dr Jolanta Loranc-Borkowska]
1.3.1.  Uwagi wprowadzające
1.3.2.  Międzynarodowe prawo podatkowe
1.3.3.  Unijne prawo podatkowe
1.4. Norma prawa podatkowego i specyfika jej wykładni [dr Oskar Pogorzelski]

Rozdział 2. Materialne prawo podatkowe

2.1. Zagadnienia ogólne [dr Agnieszka Franczak]
2.1.1. Istota, geneza i struktura ustawy – Ordynacja podatkowa
2.1.2. Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej
2.1.3. Definicje ustawowe
2.1.3.1. Ustawy podatkowe
2.1.3.2. Przepisy prawa podatkowego
2.1.3.3. Obowiązki instrumentalne (deklaracje podatkowe, księgi podatkowe, rachunki) [dr P. Mikuła]
2.1.3.3.1. Wprowadzenie
2.1.3.3.2. Deklaracje podatkowe
2.1.3.3.3. Księgi podatkowe
2.1.3.3.4. Rachunki
2.1.3.3.5. Informacje podatkowe
2.1.3.4. Definicje i podstawowe pojęcia [dr Agnieszka Franczak]
2.1.3.4.1. Obowiązek podatkowy
2.1.3.4.2. Zobowiązanie podatkowe
2.1.3.4.3. Podatek
2.1.3.5. Ulgi podatkowe i zwrot podatku
2.1.3.6. Niepodatkowe należności budżetowe
2.1.3.7. Cechy podatku
2.1.3.8. Działalność gospodarcza
2.1.3.9. Cena transferowa
2.1.4. Zasady ogólne
2.1.4.1. Środki komunikacji elektronicznej
2.1.4.2. Wybór formy opodatkowania
2.1.4.3. Rok podatkowy
2.1.4.4. Terminy
2.1.4.4.1. Zasady dotyczące liczenia terminów
2.1.4.4.2. Rodzaje terminów
2.1.4.4.3. Zachowanie terminu
2.2. Podmioty stosunku zobowiązaniowego w prawie podatkowym i ich odpowiedzialność [dr Agnieszka Franczak]
2.2.1. Organy podatkowe
2.2.1.1. Ogólna kompetencja organów podatkowych
2.2.1.2. Szczególna kompetencja organów podatkowych
2.2.1.3. Spory kompetencyjne pomiędzy organami podatkowymi
2.2.2. Podatnik
2.2.3. Płatnik
2.2.4. Inkasent
2.2.5. Pojęcie odpowiedzialności podatkowej
2.2.5.1. Odpowiedzialność osobista
2.2.5.2. Odpowiedzialność rzeczowa 
2.2.5.3. Solidarna odpowiedzialność podatników
2.2.5.4. Odpowiedzialność subsydiarna – posiłkowa – za cudzy dług
2.2.6. Odpowiedzialność podatnika, płatnika, inkasenta  91
2.2.7. Następcy prawni i ich odpowiedzialność [mgr Paulina Pałach]
2.2.7.1. Podmioty, które wstępują we wszystkie prawa i obowiązki poprzednika prawnego, wynikające z przepisów prawa podatkowego oraz z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego
2.2.7.2. Podmioty, które przejmują prawa i obowiązki poprzednika wynikające z przepisów prawa podatkowego, ale z ograniczeniami
2.2.7.3. Podmioty, które przejmują prawa i obowiązki swoich poprzedników pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału składnikami majątku
2.2.7.4. Spadkobiercy, którzy przejmują wyłącznie prawa i obowiązki spadkodawcy będącego podatnikiem i tylko niektóre niemajątkowe uprawnienia spadkodawcy
2.2.7.5. Zapisobiercy przejmujący obowiązki spadkodawcy
2.2.8. Osoby trzecie i ich odpowiedzialność [mgr Paulina Pałach]
2.2.8.1. Ogólna charakterystyka odpowiedzialności osób trzecich
2.2.8.2. Rozwiedziony małżonek podatnika
2.2.8.3. Członkowie rodziny podatnika
2.2.8.4. Nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
2.2.8.5. Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
2.2.8.6. Spółka niemająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału swoje przedsiębiorstwo
2.2.8.7. Firmanctwo
2.2.8.8. Właściciel, samoistny posiadacz, użytkownik wieczysty rzeczy lub prawa majątkowego
2.2.8.9. Dzierżawca lub użytkownik nieruchomości
2.2.8.10. Wspólnicy spółek osobowych oraz spółki cywilnej
2.2.8.11. Członkowie zarządu spółek kapitałowych
2.2.8.12. Członkowie organów osób prawnych
2.2.8.13. Likwidator spółki
2.2.8.14. Osoby prawne przejmujące oraz osoby prawne powstałe w wyniku podziału
2.2.8.15. Gwarant lub poręczyciel
2.2.8.16. Podatnik podatku VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów
2.2.8.17. Nabywca towarów i usług
2.2.8.18. Pełnomocnik podatnika VAT
2.2.8.19. Zarządca sukcesyjny lub zarządca faktyczny 
2.3. Powstanie zobowiązań podatkowych [dr Agnieszka Franczak]
2.3.1. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe
2.3.2. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych
2.3.3. Przedawnienie prawa do doręczenia decyzji ustalającej
2.3.4. Elementy zobowiązania podatkowego
2.3.4.1. Wysokość świadczenia
2.3.4.2. Miejsce świadczenia
2.3.4.3. Termin płatności
2.4. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych [dr. P. Mikuła]
2.4.1. Efektywne sposoby wygaśnięcia zobowiązań podatkowych
2.4.1.1. Wprowadzenie
2.4.1.2. Zapłata
2.4.1.3. Przejęcie środków pieniężnych przyjętych jako zabezpieczenie, pobranie podatku przez płatnika lub inkasenta
2.4.1.4. Potrącenie
2.4.1.5. Zaliczenie nadpłaty lub zwrot podatku
2.4.1.6. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
2.4.1.7. Nabycie spadku w całości przez Skarb Państwa lub jednostkę  samorządu terytorialnego
2.4.1.8. Orzeczenie przepadku przedmiotów, ściągnięcia ich równowartości pieniężnej lub obowiązku uiszczenia ich wartości
2.4.2. Nieefektywne sposoby wygaśnięcia zobowiązania podatkowego [dr Agnieszka Franczak]
2.4.2.1. Przedawnienie
2.4.2.1.1. Omówienie instytucji
2.4.2.1.2. Przedawnienie zobowiązania podatkowego
2.4.2.1.3. Przerwa biegu terminu przedawnienia
2.4.2.1.4. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia
2.4.3. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych płatnika lub inkasenta
2.4.4. Nadpłata
2.4.4.1. Pojęcie nadpłaty
2.4.4.2. Zasady ustalenia wysokości nadpłaty
2.4.4.2.1. Wniosek o zwrot nadpłaty
2.4.4.2.2. Nadpłata wynikająca z deklaracji (zeznania)
2.4.4.3. Dzień powstania nadpłaty
2.4.4.4. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku
2.4.4.4.1. Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku
2.4.4.4.2. Decyzja stwierdzająca nadpłatę podatku
2.4.4.5. Zwrot nadpłaty
2.4.4.5.1. Zasady zwrotu nadpłaty
2.4.4.5.2. Termin zwrotu nadpłat
2.4.4.5.3. Sposób zwrotu nadpłaty
2.4.4.5.4. Oprocentowanie nadpłaty
2.4.4.5.5. Zakaz wszczynania postępowania
2.4.4.5.6. Wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty
2.4.5. Zwrot podatku
2.5. Zaległość podatkowa i ulgi    w spłacie zobowiązań podatkowych [dr Agnieszka Franczak]
2.5.1. Zaległość podatkowa
2.5.1.1. Definicja zaległości podatkowej
2.5.1.2. Inne przypadki traktowane jak zaległość podatkowa/zwrot nadpłaty lub zwrotu podatku
2.5.1.3. Skutki powstania zaległości podatkowej
2.5.2. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna
2.5.2.1. Odsetki za zwłokę
2.5.2.1.1. Podstawa naliczenia odsetek za zwłokę
2.5.2.1.2. Zasada samoobliczenia odsetek za zwłokę
2.5.2.1.3. Zasady obliczania odsetek za zwłokę
2.5.2.1.4. Wyłączenie naliczania odsetek za zwłokę
2.5.2.1.5. Stawka odsetek za zwłokę
2.5.2.2. Opłata prolongacyjna
2.5.3. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
2.5.3.1. Pojęcie ulgi podatkowej
2.5.3.2. Wniosek w przedmiocie ulgi podatkowej
2.5.3.3. Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej

Rozdział 3. Postępowanie podatkowe

3.1. Zagadnienia ogólne    postępowania podatkowego [dr Konrad Stolarski]
3.2. Zasady ogólne postępowania podatkowego
3.2.1. Zasada in dubio pro tributario
3.2.2.  Zasada legalizmu i praworządności
3.2.3. Zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych
3.2.4. Zasada udzielania informacji
3.2.5. Zasada prawdy materialnej
3.2.6. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu podatkowym
3.2.7. Zasada przekonywania
3.2.8. Zasada szybkości postępowania
3.2.9. Zasada formy pisemnej lub dokumentu elektronicznego
3.2.10. Zasada dwuinstancyjności postępowania
3.2.11. Zasada trwałości ostatecznych decyzji podatkowych
3.2.12. Zasada ograniczonej jawności postępowania podatkowego
3.3. Podmioty postępowania podatkowego [dr Paweł Dąbek]
3.3.1. Wyłączenia pracownika oraz organu
3.3.2. Strona postępowania podatkowego
3.3.3. Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
3.3.4. Podmioty na prawach strony
3.4. Wszczęcie    postępowania    podatkowego
3.4.1. Wszczęcie postępowania z urzędu
3.4.2. Wszczęcie postępowania na wniosek
3.4.3. Terminy załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym
3.4.4. Chwila wszczęcia postępowania podatkowego
3.4.5. Przywrócenie terminu
3.5. Doręczenia
3.5.1. Formy doręczenia
3.5.2. Doręczenia właściwe
3.5.3. Doręczenie zastępcze i fikcyjne
3.6. Wezwania [dr Konrad Stolarski]
3.7. Postępowanie dowodowe
3.7.1. Dowody
3.7.1.1. Księgi podatkowe jako dowód
3.7.1.2. Dokumenty urzędowe jako dowód 
3.7.1.3. Dowód z zeznań świadków
3.7.1.4. Dowód z opinii biegłych
3.7.1.5. Dowód z oględzin
3.7.1.6. Dowód z przesłuchania strony
3.7.1.7. Informacje podatkowe (dowody z informacji instytucji finansowych)
3.7.1.8. Badanie treści czynności prawnych
3.8. Zawieszenie postępowania podatkowego [dr Paweł Dąbek] 
3.8.1.  Obligatoryjne przesłanki zawieszenia postępowania
3.8.1.1. Śmierć strony
3.8.1.2. Śmierć przedstawiciela ustawowego strony
3.8.1.3. Utrata zdolności do czynności prawnych
3.8.1.4. Zaprzestanie pełnienia funkcji przez zarządcę sukcesyjnego albo wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego
3.8.1.5. Zagadnienie wstępne
3.8.1.6. Wniesienie skargi do sądu administracyjnego
3.8.1.7. Wystąpienie o opinię Rady do spraw unikania opodatkowania
3.8.1.8. Uzyskanie przez decyzję waloru ostateczności
3.8.2. Fakultatywne przesłanki zawieszenia postępowania
3.8.2.1. Zagadnienia prejudycjalne
3.8.2.2. Stwierdzenie legalności podstawy prawnej rozstrzygnięcia
3.8.2.3. Procedury międzynarodowe 
3.8.2.4. Wniosek strony
3.9. Umorzenie    postępowania    podatkowego
3.9.1. Obligatoryjne umorzenie postępowania podatkowego
3.9.2. Fakultatywne umorzenie postępowania podatkowego
3.10. Zakończenie postępowania przed organem I instancji – formy rozstrzygnięć
3.10.1. Decyzje
3.10.1.1. Charakter prawny decyzji podatkowej
3.10.1.2. Zajęcie stanowiska przez inny organ i wpływ tego stanowiska na treść decyzji
3.10.1.3. Elementy decyzji podatkowej i jej forma
3.10.1.4. Weryfikacja wad niekwalifikowanych decyzji
3.10.1.4.1. Uzupełnienie decyzji
3.10.1.4.2. Sprostowanie decyzji
3.10.1.4.3. Wykładnia decyzji
3.10.1.5. Wykonanie decyzji
3.10.2. Postanowienia
3.10.2.1. Charakter prawny postanowienia
3.10.2.2. Elementy postanowienia i jego forma
3.11. Zwyczajne    środki zaskarżenia w postępowaniu podatkowym [dr Konrad Stolarski]
3.11.1. Podstawowe cechy odwołania
3.11.1.1. Treść odwołania
3.11.1.2. Termin i tryb wniesienia odwołania
3.11.1.3. Kompetencje organu odwoławczego oraz rozprawa w postępowaniu podatkowym
3.11.1.4. Rozstrzygnięcia organu odwoławczego
3.11.1.5. Cofnięcie odwołania przez stronę
3.11.2. Zażalenie
3.12. Tryby nadzwyczajne [dr Paweł Dąbek]
3.12.1. Wznowienie postępowania
3.12.1.1. Przesłanki wznowienia postępowania
3.12.1.2. Tryb wznowienia postępowania podatkowego
3.12.2. Stwierdzenie nieważności decyzji
3.12.2.1. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji
3.12.2.2. Tryb postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
3.12.3. Uchylenie lub zmiana decyzji podatkowej
3.12.4. Wygaśnięcie decyzji 
3.13. Kary porządkowe w    postępowaniu podatkowym
3.14. Koszty postępowania podatkowego

Rozdział 4. Kontrola podatkowa i zabezpieczanie zobowiązań podatkowych [dr Katarzyna Knawa]

4.1. Czynności sprawdzające
4.1.1. Rodzaje czynności sprawdzających
4.2.  Kontrola podatkowa 
4.2.1. Charakter prawny i podstawy wszczęcia kontroli podatkowej
4.2.2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli podatkowej
4.2.3. Uprawnienia i obowiązki podmiotów kontroli
4.2.3.1. Uprawnienia kontrolowanego
4.2.3.2. Uprawnienia kontrolującego
4.2.3.3. Obowiązki kontrolowanego
4.2.4. Przebieg kontroli podatkowej
4.3. Kontrola celno-skarbowa 
4.4. Zabezpieczanie zobowiązań podatkowych
4.4.1. Zabezpieczenie przedwymiarowe (jurysdykcyjne)
4.4.1.1. Zagadnienia wstępne
4.4.1.2. Formy zabezpieczenia
4.4.1.2.1. Czek
4.4.1.2.2. Gwarancja bankowa (ubezpieczeniowa)
4.4.1.2.3. Poręczenia banku 
4.4.1.2.4. Weksel z poręczeniem wekslowym banku
4.4.1.2.5. Zastaw rejestrowy na prawach z papierów wartościowych
4.4.1.2.6. Uznanie kwoty na rachunku depozytowym organu podatkowego
4.4.1.2.7. Pisemne, nieodwołane upoważnienie do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej
4.4.1.3. Hipoteka przymusowa
4.4.1.3.1. Istota hipoteki przymusowej
4.4.1.3.2. Przedmiot hipoteki przymusowej
4.4.1.3.3. Powstanie hipoteki przymusowej
4.4.1.4. Zastaw skarbowy
4.4.1.4.1. Pojęcie zastawu skarbowego
4.4.1.4.2. Rejestr zastawów skarbowych
4.4.1.4.3. Wygaśnięcie zastawu skarbowego
4.4.2. E-kontrole
4.4.2.1. System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR)
4.4.2.2. Jednolity plik kontrolny (JPK)

Rozdział 5. Typy urzędowych interpretacji prawa podatkowego [dr Katarzyna Knawa]

5.1. Skodyfikowane  typy „interpretacji”
5.1.1. Interpretacje ogólne
5.1.2. Interpretacje indywidualne
5.2. Objaśnienia podatkowe
5.3. Utrwalona praktyka interpretacyjna
5.4. Opinia zabezpieczająca
5.5. Konkurencyjne do Ordynacji tryby interpretacji przepisów prawa podatkowego
5.5.1. Opinia w sprawie stosowania niższych stawek podatku u źródła
5.5.2. APA/MAPA
5.5.3. Opinia Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
5.5.4. Wiążąca informacja stawkowa
5.5.5. Wiążąca informacja akcyzowa
5.5.6. Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania
5.6. Funkcja ochronna interpretacji

Rozdział 6. Uchylanie się i unikanie opodatkowania. Schematy podatkowe [dr Katarzyna Knawa]

6.1. Unikanie a uchylanie się od opodatkowania
6.2. Ogólna klauzula przeciwko unikaniu    opodatkowania
6.3. Szczególne    klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania
6.4. Schemat podatkowy (raportowanie)

Bibliografia

310 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022