www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 69.00 65,55   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

GEOLOGICZNA HISTORIA POLSKI


NARKIEWICZ M.

wydawnictwo: WYD UW , rok wydania 2021, wydanie II

cena netto: 69.00 Twoja cena  65,55 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Geologiczna historia Polski


W książce opisano etapy rozwoju geologicznego Polski – od utworzenia fundamentu krystalicznego niespełna 2 mld lat temu po okres czwartorzędowy i epokę lodową, do czasów obecnych i najbliższej przyszłości. Dzisiejsza budowa kraju jest przedstawiona jako efekt nakładających się kolejno na siebie procesów i zdarzeń geologicznych, częściowo wykorzystujących wcześniejsze plany i struktury tektoniczne. Etapy historii omówiono w nawiązaniu do aktualnej międzynarodowej skali stratygraficznej, na rozległym tle globalnym i kontynentalnym.

Autor odwołuje się do wyników najnowszych badań geofizycznych i geologicznych prowadzonych między innymi z jego udziałem. Każdy rozdział kończy się podsumowaniem problemów otwartych, czekających na rozstrzygnięcie i będących przedmiotem dyskusji.

Publikacja jest cenną lekturą dla pracowników naukowych zajmujących się szeroko pojętymi naukami o Ziemi, dla studentów, doktorantów, a także nauczycieli przedmiotów geograficznych szkół średnich.

Wstęp      11

1. Polska w geologicznej historii Europy         17
1.1. Tożsamość geologiczna Europy        17
1.2. Główne etapy rozwoju Europy       20
1.3. Geologia Polski a geologia Europy         24
Literatura wybrana       27

2. Powstanie i wczesne etapy rozwoju kratonu prekambryjskiego        28
2.1. Szersze spojrzenie        28
2.1.1. Powstanie protokratonów i amalgamacja kratonu (do ok. 1,7 Ga)     29
2.1.2. Ewolucja kratonu do wczesnego neoproterozoiku (ok. 1,7–1,0 Ga)         32
2.2. Akrecja skorupowa polskiej części kratonu     33
2.2.1. Rozwój skorupy sarmackiej        33
2.2.2. Akrecja segmentu fennoskandzkiego        36
2.3. Wczesne etapy rozwoju platformowego       40
2.3.1. Magmatyzm mezoproterozoiczny asocjacji AMCG       40
2.3.2. Inne procesy kształtujące skorupę kratonu        41
2.4. Podsumowanie, problemy otwarte i kwestie sporne     42
Literatura wybrana      43

3. Ryftowanie, wulkanizm i sedymentacja w ediakarze         45
3.1. Szersze spojrzenie           . 45
3.2. Brzeg kratonu wschodnioeuropejskiego a TTZ i TESZ          48
3.3. Tektonika a wulkanizm i sedymentacja w późnym neoproterozoiku         52
3.4. Podsumowanie, problemy otwarte i kwestie sporne       54
Literatura wybrana        55

4. Epoka kaledońska – sedymentacja i akrecja we wczesnym paleozoiku          57
4.1. Szersze spojrzenie            57
4.2. Rozwój basenów perykratonicznych          61
4.2.1. Basen bałtycki          63
4.2.2. Basen podlasko-lubelski         66
4.3. Rozwój sedymentacji w strefi e akrecji kaledońskiej     70
4.3.1. Blok pomorski i strefa Koszalina–Chojnic         70
4.3.2. Basen bloku łysogórskiego          72
4.3.3. Basen bloku małopolskiego      74
4.3.4. Blok górnośląski        79
4.4. Scenariusze rozwoju obszaru Polski w starszym paleozoiku        80
4.4.1. Wariant prawoskrętnej akrecji przesuwczej           81
4.4.2. Wariant lewoskrętnej ucieczki tektonicznej       82
4.4.3. Wariant tektoniki suwakowej            84
4.5. Podsumowanie, problemy otwarte i kwestie sporne         85
Literatura wybrana     87

5. Epoka waryscyjska – sedymentacja i akrecja w dewonie i karbonie         88
5.1. Szersze spojrzenie             88
5.2. Rozwój orogenu waryscyjskiego     93
5.2.1. Internidy sudeckie       93
5.2.2. Eksternidy morawsko-śląsko-wielkopolskie       100
5.3. Sedymentacja i tektonika przedpola waryscyjskiego        103
5.3.1. Rozwój basenów dewońskich        107
5.3.2. Tektonika bretońska         110
5.3.3. Turnej do wizenu środkowego – mobilny szelf i wulkanizm         111
5.3.4. Późny wizen–wczesny serpuchow – maksimum transgresji karbońskiej          111
5.3.5. Środkowy–późny serpuchow – erozja i sedymentacja paraliczna          114
5.3.6. Baszkir–moskow – sedymentacja lądowa        116
5.3.7. Inwersja waryscyjska (późny moskow–kazimow)        119
5.4. Podsumowanie: procesy orogeniczne a rozwój przedpola      121
5.5. Problemy otwarte i kwestie sporne           126
Literatura wybrana             126

6. Powaryscyjska tektonika, magmatyzm i sedymentacja       128
6.1. Szersze spojrzenie             128
6.2. Obszar Sudetów         132
6.2.1. Magmatyzm         132
6.2.2. Sedymentacja i tektonika – basen śródsudecki i północnosudecki       135
6.3. Obszar eksternidów i przedpola waryscyjskiego       136
6.3.1. Magmatyzm           136
6.3.2. Sedymentacja a wulkanizm i tektonika            139
6.4. Podsumowanie, problemy otwarte i kwestie sporne            141
Literatura wybrana         142

7. Rozwój basenu polskiego od środkowego permu do kredy wczesnej        144
7.1. Szersze spojrzenie          144
7.2. Basen polski – charakterystyka ogólna           147
7.3. Baseny permskie         148
7.3.1. Baseny czerwonego spągowca górnego     150
7.3.2. Basen cechsztyński            153
7.4. Basen polski od triasu do wczesnej kredy         158
7.4.1. Trias (do noryku)            158
7.4.2. Retyk–jura wczesna           161
7.4.3. Jura środkowa–jura późna      165
7.4.4. Kreda wczesna           167
7.5. Podsumowanie i problemy otwarte          167
Literatura wybrana         168

8. Sedymentacja i inwersja tektoniczna w późnej kredzie i wczesnym paleogenie         170
8.1. Szersze spojrzenie       170
8.2. Basen polski          174
8.3. Niewielkie baseny w południowo-zachodniej Polsce       176
8.4. Inwersja strukturalna w późnej kredzie i wczesnym paleogenie          178
8.5. Podsumowanie, problemy otwarte i kwestie sporne        181
Literatura wybrana           182

9. Historia równoległa: rozwój Karpat Polskich         184
9.1. Szersze spojrzenie      184
9.2. Strefowa budowa Karpat Polskich          187
9.3. Tatry i Pieniny od paleozoiku po wczesny paleogen         191
9.3.1. Masyw tatrzański (karbon–późna kreda)                191
9.3.2. Pieniński pas skałkowy (wczesna jura–środkowy eocen)       194
9.4. Historia paleogeńskiego basenu podhalańskiego                197
9.5. Procesy tektoniczno-sedymentacyjne w Karpatach zewnętrznych        199
9.5.1. Jura późna (środkowa?)–kreda wczesna        201
9.5.2. Kreda późna–paleogen wczesny          203
9.5.3. Eocen późny–miocen późny             203
9.5.4. Konsekwencje procesów kształtujących Karpaty zewnętrzne        205
9.6. Rozwój basenu przedkarpackiego           206
9.7. Małe baseny śródgórskie a proces wypiętrzania Karpat                209
9.8. Podsumowanie, problemy otwarte i kwestie sporne            210
Literatura wybrana           213

10. Polska pozakarpacka w paleogenie i neogenie       214
10.1. Szersze spojrzenie               214
10.2. Wypiętrzenie, erozja i wulkanizm w południowej Polsce         218
10.3. Rozwój sedymentacji w basenie Niżu Polskiego               222
10.3.1. Paleogen            224
10.3.2. Neogen             227
10.4. Podsumowanie, problemy otwarte i kwestie sporne               230
Literatura wybrana            231

11. Od zlodowaceń plejstoceńskich do czasów dzisiejszych i dalej      233
11.1. Szersze spojrzenie              233
11.2. Neotektonika i sejsmiczność             238
11.3. Rozwój obszaru Polski w plejstocenie      240
11.3.1. Plejstocen wczesny        242
11.3.2. Plejstocen środkowy        243
11.3.3. Plejstocen późny      245
11.4. Holocen i geologiczna przyszłość Polski               249
11.4.1. Holocen wczesny (11,7–8,3 ka przed A.D. 2000)             249
11.4.2. Holocen środkowy (8,3–4,25 ka przed A.D. 2000)           250
11.4.3. Holocen późny (4,25 ka przed A.D. 2000 do dzisiaj)      251
11.4.4. Geologiczna przyszłość Polski                   252
11.5. Podsumowanie, problemy otwarte i kwestie sporne           254
Literatura wybrana              255

12. Podsumowanie: najkrótsza geologiczna historia Polski        256

Dodatek A
Słowniczek terminów i pojęć ogólnych       260
Dodatek B
Słowniczek terminów regionalnych               266
Dodatek C
Komentarz do nazw jednostek chronostratygraficznych              271
Indeks terminów regionalnych              272

280 stron, Format: 19.5x24.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022