www.ksiazki24h.pl
wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki

SEKS TANTRYCZNY PRZEWODNIK DLA M石CZYZN


RICHARDSON D.

wydawnictwo: VITAL , rok wydania 2023, wydanie I

cena netto: 49.40 Twoja cena  46,93 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Seks tantryczny

Przewodnik dla m昕czyzn

Praktyczne 鎤iczenia i medytacje, dzi阫i którym wzmocnisz m阺k energi seksualn i przygotujesz cia硂 na g酬bok ekstaz


Czy m昕czy糿i odczuwaj presj zwi眤an z seksem?

Ju od wczesnej m硂do禼i seks odgrywa kluczow rol w 縴ciu m昕czyzny. Pozostaje dla niego wa縩y bez wzgl阣u na to, czy uprawia go cz阺to, rzadko, czy te w ogóle. Z racji tego, 縠 seks jest tak istotny w naszym 縴ciu, istniej pewne jego ukryte aspekty, których zwykle nie zg酬biamy ani nie kwestionujemy. Wi阫szo舵 m昕czyzn twierdzi, 縠 chcia砤by uprawia seks cz甓ciej. Jednocze秐ie wyznaj, 縠 seks, cho tak bardzo dla nich wa縩y, jest te pewnego rodzaju obci笨eniem i wi笨e si z mniejszym lub wi阫szym stresem. Presja zwi眤ana z seksem mo縠 sta si dla m昕czyzny 紃ód砮m niepokoju i kompleksów, podkopuj眂ych jego pewno舵 siebie.

Jak pozby si presji? Cieszy si nieskr阷owanym, szczerym i pe硁ym blisko禼i seksem? Czy prawd jest, 縠 ejakulacja musi by ukoronowaniem ka縟ej mi硂snej sesji? Jak wprowadzi swoje 縴cie intymne i relacje na zupe硁ie nowy, by mo縠 niespotykany dot眃, poziom? Czy seks tantryczny mo縠 by doskona硑m sposobem na stres? Odpowiedzi na te pytania udziel ci eksperci tantry i ruchu Slow Sex! Dzi阫i tej ksi笨ce zyskasz g酬boki wgl眃 w seks tantryczny z m阺kiej perspektywy.

Seks tantryczny dla m昕czyzn – zupe硁ie nowe podej禼ie do seksu

Po sukcesie ksi笨ki Seks tantryczny – przewodnik dla kobiet przyszed czas na odkrycie, czym jest seks tantryczny dla m昕czyzn. Gówn intencj przy秝iecaj眂 Autorom przy pisaniu tej ksi笨ki by硂 zaprezentowanie zupe硁ie nowego podej禼ia do seksu. Podej禼ia, które pozwoli dokona rewolucyjnej przemiany, nie tylko w sposobie my秎enia o seksie, ale tak縠 w samej ekspresji seksualnej. Dzi阫i temu odkryjesz, jak pomóc swojemu cia硊 si odpr昕y, np. poprzez medytacj, by osi眊n辨 seksualne spe硁ienie. Dowiesz si równie, 縠 nie ka縟y akt seksualny musi ko馽zy si ejakulacj. Co wi阠ej, nawet nie powinien! Zatrzymanie nasienia zwi阫szy twoj m阺k energi i witalno舵, a tak縠 wyd硊縴 sesje mi硂sne!

Tantra to nie tylko wi阫sza rado舵 z seksu, ale równie doskona硑 sposób na stres

Kluczem do czerpania wi阫szej rado禼i z seksu jest… cz阺tsze uprawianie mi硂禼i, ale korzystaj眂 przy tym z informacji, 鎤icze i sugestii przedstawionych w tej ksi笨ce. Je秎i zaufasz tym wskazówkom i wypróbujesz je w praktyce, wkrótce zauwa縴sz nie tylko znaczn popraw jako禼i swojego 縴cia intymnego, ale równie zmienisz swój obraz siebie jako m昕czyzny. Zaczniesz te inaczej postrzega kobiety i swoje relacje z nimi. Rozwiniesz wra縧iwo舵 seksualn i zwi阫szysz 秝iadomo舵 swojego cia砤. B阣ziesz rozkoszowa si zarówno wyciszeniem, jak i dreszczykiem podniecenia!

Mi硂sne randki, gra wst阷na, masa tantryczny ki pozycje seksualne

Dobrze, ale jak zacz辨? Mo縠 na pocz眛ek umów si ze swoj partnerk na mi硂sn randk. Tak! Na pocz眛ku mo縠 ci si to wyda dziwnym pomys砮m, jednak zaplanowana mi硂sna randka ma wiele korzy禼i. Dzi阫i planowaniu zyskasz pozytywn energi, odpr昕ysz si i b阣ziesz bardziej obecnym. Zaczniesz z wyprzedzeniem osadza si w swoim ciele, wnosz眂 wi阫sz 秝iadomo舵 do nóg, krocza i oddechu. Takie wewn阾rzne przygotowania do seksu s wspania潮 form gry wst阷nej.

Autorzy podpowiedz, ci jak zaplanowa mi硂sn randk, by trwa砤 trzy godziny, a nawet d硊縠j! Znajdziesz tu porady dotycz眂e rozbudzaj眂ej nami阾no舵 gry wst阷nej, masa縰 tantrycznego, a tak縠 roli kobiecych piersi w wywo砤niu erekcji. Odkryjesz, czym s fantazje seksualne i w jaki sposób podnosz poziom podniecenia, a tak縠 doprowadzaj do orgazmu. Dowiesz si, czym s poca硊nki tantryczne, które okre秎ane s jako „elektryzuj眂e prze縴cie”. Odkryjesz równie pozycje seksualne, dzi阫i którym w twoim 縴ciu intymnym nie zago禼i niedosyt! Znajdziesz tu równie 鎤iczenia tantryczne i inspiracje, które pozwol ci zg酬bi tajniki mistycznej techniki tantry.

Seks tantryczny dla m昕czyzn, czyli wszystko, co musisz wiedzie o m阺kiej mocy

Dowiedz si, czym jest seks tantryczny z m阺kiej perspektywy i odkryj:
  • jak unikn辨 przedwczesnego wytrysku,
  • w jaki sposób zatrzymanie nasienia zwi阫szy twoj witalno舵 i wyd硊縴 sesje mi硂sne,
  • sposoby na zwi阫szenie wra縧iwo禼i seksualnej poprzez 秝iadomo舵,
  • odpowied na pytanie, co kryje si za kobiec niech阠i do seksu,
  • korzy禼i p硑n眂e z g酬bokiej i trwa砮j penetracji,
  • jak kierowa swoj energi seksualn,
  • tajniki masa縰 tantrycznego, który pozwoli wam uwolni wszelkie napi阠ia w ciele,
  • inspiruj眂e gry wst阷ne, które podnios temperatur w twojej sypialni,
  • 鎤iczenia tantryczne, które pog酬bi twoj 秝iadomo舵 i wra縧iwo舵,
  • diagramy pozycji seksualnych oraz instrukcje ich stosowania.

Przedmowa Michaela Richardsona 10
Wprowadzenie 12

1 M阺ka presja wydajno禼i 19
2 Mimowolny wytrysk i utrata wra縧iwo禼i w ciele 31
3 Wytrysk nie jest równoznaczny z orgazmem 43
4 Równorz阣na i przeciwstawna energia 縠駍ka 61
5 Penis – pot昕ny instrument elektromagnetyczny 75
6 iadomo舵, ruch, penetracja i erekcja 89
7 Randki, gra wst阷na, poca硊nki i pozycje 117
8 Uzdrawianie seksualne i m阺ka moc 135
9 Opanowywanie sztuki mi硂禼i i przezwyci昕anie emocji 159
10 Relacje osobiste 183

 Aneks
苭iczenia pog酬biaj眂e 秝iadomo舵 i wra縧iwo舵 203
Literatura zalecana i informacje dodatkowe 211
O Autorach 213

224 strony, 14.5x20.5cm, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022