www.ksiazki24h.pl
wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki

100 ODPOWIEDZI NA NAJCZ师CIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZE KADR PC ZUS


wydawnictwo: WIEDZA I PRAKTYKA , rok wydania 2015, wydanie I

cena netto: 76.80 Twoja cena  72,96 z + 5% vat - dodaj do koszyka

100 odpowiedzi na najcz甓ciej zadawane pytania dotycz眂e kadr, p砤c, ZUS


Jak prawid硂wo rozlicza czas pracy?

Jak ustali wymiar urlopu dla pracownik體 oraz jak go udzieli?

Czy s sytuacje, kiedy pracodawca mo縠 zmusi pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego?

W jakim wymiarze udzieli ojcu dziecka urlopu ojcowskiego oraz na podstawie jakich dokument體?

Kiedy umowa na czas okre秎ony staje si umow na czas nieokre秎ony?

Ile 秝iadectw pracy wystawi pracownikowi zatrudnionemu u pracodawcy na podstawie 3 zwartych um體?

Jak prawid硂wo wyp砤ca 秝iadczenia urlopowe?

Ile wynosi odpis na ZF w 2015 r.?

Czytelnik przeczyta tak縠 o tym, 縠 rozliczenie koszt體 podr罂y zagranicznej mo縠 by dokonane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej.

Jak prawid硂wo wype硁i dokumenty ubezpieczeniowe?

Kiedy wyst阷uje zbieg do ubezpiecze i kto podlega podw骿nej sk砤dce zdrowotnej?


KADRY
I rozdzia - Czas pracy
Limit godzin ponadwymiarowych mo縠 zosta zapisany w r罂ny spos骲
Rycza硉 za nadgodziny i za prac w nocy mo縠 by proporcjonalnie pomniejszany za okres absencji zdrowotnej i urlopu bezp砤tnego
Przepisy nie nak砤daj na pracodawc體 obowi眤ku wprowadzania 12 miesi阠znego okresu rozliczeniowego czasu pracy
Pracownik m硂dociany powinien mie w tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin odpoczynku
Nienormowany czas pracy nie oznacza pracy po 15 godzin na dob
Pracownik za prac w sobot powinien otrzyma ca硑 dzie wolny
Pracodawca wliczy do czasu pracy szkolenie pracownika, je縠li pokrywa si z jego "dni體k"
Pracownik niepe硁osprawny mo縠 pracowa d硊縠j na w砤sne 縴czenie
Przepisy nie wskazuj jak kontrolowa czas pracy pracownika w podr罂y s硊縝owej
15 minutow przerw dla pracownika mo縩a wyd硊縴
Aby rozliczy nadgodziny trzeba najpierw ustali, kiedy powsta硑

II rozdzia - Urlopy wypoczynkowe
Ile dni pierwszego urlopu udzieli pracownikowi?
Wniosek urlopowy nale縴 wypisa r體nie na sobot
P蟪 roku pracy m硂docianego liczy si od dnia nawi眤ania pierwszego stosunku pracy
Umowa zlecenia nie ma wp硑wu na sta pracy
Zasadnicza s硊縝a wojskowa a sta urlopowy
W zwi眤ku ze 秏ierci pracownika ekwiwalent za urlop wypoczynkowy obliczany jest proporcjonalnie
Zaleg硑 urlop za 2011 rok nale縴 wykorzysta do 30 wrze秐ia 2015 r.
Pracownika, kt髍y nie wykorzystuje zaleg砮go urlopu, mo縩a nie dopu禼i do pracy
Urlop wypoczynkowy musi obejmowa ca硑 dzie pracy
Kiedy zasada ustalania urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym nie ma zastosowania
Przeniesienie urlopu wypoczynkowego do innego pracodawcy
Nies硊szny urlop na 勘danie
Planowana przerwa urlopowa - pracownicy powinni z硂縴 wnioski urlopowe
Prawo do urlopu wypoczynkowego w przypadku podj阠ia pierwszej pracy
Wymiar urlopu przy zmianie etatu
Problem z udzieleniem urlopu dla pracownicy, kt髍a nie ma obowi眤ku 秝iadczenia pracy i harmonogramu czasu pracy
Pracownica przed p骿禼iem na wychowawczy mo縠 wykorzysta zaleg硑 oraz bie勘cy urlop wypoczynkowy

III rozdzia - Urlopy rodzicielskie i inne zwolnienia od pracy
Ojciec dziecka mo縠 wykorzysta urlop rodzicielski
Pracodawca matki dziecka powinien wyda za秝iadczenie o korzystaniu przez ni z urlopu rodzicielskiego
Pobyt dziecka w szpitalu nie przerywa urlopu rodzicielskiego
Ojciec dziecka ma prawo do dni na opiek nawet wtedy, gdy 縪na przebywa na urlopie macierzy駍kim
Jaka forma wniosku o korzystanie z przerw na karmienie dziecka piersi

IV rozdzia - Zatrudnianie pracownik體 i obowi眤ki pracodawcy
Zatrudniony na umow o prac nie mo縠 wykonywa tej samej pracy jako samozatrudniony
Lepiej zawrze umow o prac 30 kwietnia zamiast 1 maja
Nie zawsze aneksowanie um體 o prac jest konieczne
Przed硊縠nie umowy o prac do dnia porodu
Jakie obowi眤ki ma pracodawca, kt髍y przyjmuje ucznia na praktyki
W zleceniu mo縩a okre秎i wynagrodzenie ze stawk godzinow
W czasie urlopu macierzy駍kiego mo縩a pracowa na zlecenie
Firma zatrudniaj眂a 5 pracownik體 ma obowi眤ek przygotowa informacj o warunkach zatrudnienia i obwieszczenie
Przepisy prawa pracy nie zabraniaj zatrudnienia c髍ki
Zatrudnianie tylko jednego pracownika nie zwalnia pracodawcy z obowi眤ku dokonania oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego
Pracodawca mo縠 nie uzna za秝iadczenia wystawionego przez poradni, z kt髍 nie ma podpisanej umowy

V rozdzia - Rozwi眤anie umowy o prac - obowi眤ki pracodawcy
Skr骳enie urlopu wychowawczego a powr髏 do pracy
Wypowiedzenia zmieniaj眂e "lekarstwem" na kryzys w firmie
Nie mo縩a zmieni umowy zawartej na czas nieokre秎ony w jednostronny spos骲
Pracodawca mo縠 zaproponowa pracownikowi, kt髍y odzyska zdolno舵 do pracy po chorobie inne miejsce pracy
Wypowiedzenie zmieniaj眂e dla pracownicy w zwi眤ku ze zmian miejsca pracy
Przyczyna wypowiedzenia umowy o prac musi by prawdziwa
Rozwi眤anie z pracownikiem umowy o prac bez wypowiedzenia
Pracodawca mo縠 rozwi眤a umow o prac z pracownikiem z powodu likwidacji stanowiska pracy
Rozwi眤anie umowy o prac za porozumieniem stron a prawo do ekwiwalentu
Zawieszenie dzia砤lno禼i gospodarczej na dwa lata a pracownica na urlopie wychowawczym
Po zako馽zeniu urlopu wychowawczego, pracownica kontynuuje zatrudnienie u nowego pracodawcy
Pracodawca postawiony w stan likwidacji mo縠 zwolni pracownice na urlopach wychowawczych
Ile wystawi 秝iadectw pracy
Na 秝iadectwie pracy nie umieszcza si informacji o okresach nieobecno禼i nieusprawiedliwionej niep砤tnej
Pracodawca mo縠 wyda zbiorcze 秝iadectwo pracy za obydwie umowy terminowe
Jakie dokumenty nale縴 przekaza pracownikowi, kt髍y otrzyma emerytur?
Zawieranie z pracownikami d硊goterminowych um體 na czas okre秎ony jest ryzykowne
Okres przebywania na urlopie wychowawczym i macierzy駍kim a tre舵 秝iadectwa pracy
W 秝iadectwie pracy dla zatrudnionego na 1/4 nale縴 poda informacj o urlopie w wymiarze udzielonych dni i godzin

PCE
Pracodawca nie ma obowi眤ku prowadzi listy obecno禼i pracownik體
Aby skorzysta z prywatnego samochodu w podr罂y s硊縝owej trzeba z硂縴 wniosek
Pracownikowi delegowanemu pracodawca nie wystawia dokumentu "polecenie wyjazdu s硊縝owego"
Podr罂 s硊縝ow mo縩a rozliczy w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej
Zwrotu wydatk體 mo縩a nie wpisywa do druku delegacji
Kierowca nie musi za潮cza dokument體 na potrzeby rozliczania diet
Kiedy wyp砤ci nagrod jubileuszow pracownicy przebywaj眂ej na macierzy駍kim
Pracodawca powinien poinformowa ZUS o uzyskanych przychodach przez pracownic
Podstaw wynagrodzenia urlopowego b阣zie wynagrodzenie wyp砤cone w lutym, styczniu i grudniu
Po wyczerpaniu okresu zasi砶owego pracownik pozostaje bez prawa do wynagrodzenia
Czy mo縩a ZUS RMUA zast眕i paskiem wynagrodze
Studentka pracuj眂a na zlecenie nie otrzyma zasi砶u macierzy駍kiego
Zatrudnionej na 1/2 etatu i przebywaj眂ej na urlopie rodzicielskim premia przys硊guje na takich samych warunkach jak pozosta硑m pracownikom
Informowanie o braku ZF
Z ZF mo縩a by砮j pracownicy wyp砤ci zapomog
Jak prawid硂wo wyp砤ca 秝iadczenia urlopowe w 2015
Kierowcom mo縩a wyp砤ca rycza硉 za prac w porze nocnej

ZUS
Nie odprowadza si sk砤dek na ZUS od koszt體 podr罂y cz硂nka rady
Jest mniej obowi眤k體 dla p砤tnik體 sk砤dek
Sk砤dki na ZUS za osob pobieraj眂 rent rodzinn przy jednoczesnym zleceniu i dzia砤lno禼i gospodarczej
Obowi眤ek z硂縠nia ZUS IWA zale縴 od klasyfikacji p砤tnika sk砤dek oraz od 秗edniej liczby ubezpieczonych
Zmiana miejsca zamieszkania pracownika nie powoduje zmiany w umowie, ale trzeba dokona zmian w ZUS
Pomy砶a w wyp砤cie zani縪nego wynagrodzenia wymaga korekty dokument體 ZUS
Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o cz甓ciowej niezdolno禼i do pracy jest traktowane na r體ni z orzeczeniem o lekkim stopniu niepe硁osprawno禼i
Druki Z-15
Zwolnienie z op砤cania sk砤dek na FP i FG za zatrudnionego bezrobotnego
Przyk砤d rozliczenia przychodu pracownika korzystaj眂ego ze s硊縝owego samochodu do cel體 prywatnych
Pracuj眂a matka ma obowi眤ek zg硂si syna do ubezpieczenia zdrowotnego
Rozliczanie sk砤dek ZUS i podatku od wynagrodze od warto禼i pakiet體 medycznych na przyk砤dach
Przyk砤d rozliczenia sk砤dki na PZU za pracownika
Kiedy podstawa wymiaru sk砤dek emerytalno-rentowych wyniesie 75% p砤cy minimalnej
Przy dw骳h sp蟪kach i jednoczesnym prowadzeniu dzia砤lno禼i gospodarczej - sk砤dka zdrowotna wyst阷uje podw骿nej wysoko禼i
Zap砤ta sk砤dek ZUS na poczcie mo縠 skutkowa odmow wyp砤ty zasi砶u chorobowego
Dla ZUS nie ma znaczenia z jakiego rachunku zosta硑 zap砤cone sk砤dki za wsp髄nik體 sp蟪ki cywilnej
Kiedy odlicza sk砤dki na ubezpieczenia spo砮czne osoby prowadz眂ej dzia砤lno舵 przebywaj眂ej na chorobowym?
Przedsi阞iorca odliczy sk砤dki ZUS zap砤cone za 縪n
Wsp髄nik sp蟪ki cywilnej - sk砤dki ZUS


Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022