www.ksiazki24h.pl
wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki

100 ODPOWIEDZI NA NAJCZ师CIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZE VAT


wydawnictwo: WIEDZA I PRAKTYKA , rok wydania 2015, wydanie I

cena netto: 76.80 Twoja cena  72,96 z + 5% vat - dodaj do koszyka

100 odpowiedzi na najcz甓ciej zadawane pytania dotycz眂e VAT


Podatek od towar體 i us硊g najcz甓ciej sprawia k硂poty podatnikom, na co niew眛pliwie wp硑waj te cz阺te zmiany przepis體. Wystarczy cho鎎y wspomnie o tym, 縠 od 1 lipca 2015 r. podatnicy mog korzysta z prawa do odliczania 50% wydatk體 na paliwo wykorzystywane do samochod體 osobowych wykorzystywanych do cel體 mieszanych. Od tego dnia przestanie bowiem obowi眤ywa czasowo wprowadzony zakaz odliczania VAT od tych wydatk體.

Jak w praktyce stosowa te przepisy, jakie warunki musz by spe硁ione, aby zastosowa 0% stawk VAT w eksporcie, jak opodatkowa sprzeda firmowych aut, czy biuro rachunkowe mo縠 powr骳i do zwolnienia podmiotowego w trakcie roku, czy VAT niepodlegaj眂y odliczeniu mo縩a zaliczy do koszt體 podatkowych?

Odpowiedzi na te i wiele innych pyta znajd Pa駍two w naszej publikacji.


Obowi眤ek podatkowy, podstawa opodatkowania
1. Sumy otrzymane na poczet przysz硑ch dostaw nie zawsze skutkuj powstawaniem obowi眤ku podatkowego
2. Obowi眤ek podatkowy przy us硊gach od秐ie縜nia
3. Przy darowi糿ie po硂wy przedsi阞iorstwa kuzynowi trzeba liczy si z zap砤t VAT
4. Po秗ednictwo w sprzeda縴 bilet體 lotniczych, ubezpiecze i hoteli bez procedury opodatkowania mar縴
5. Sprzeda ca砮go przedsi阞iorstwa gminie bez VAT
6. Darowizna przekazana na wsparcie grupy sportowej bez skutk體 w VAT

Dostawa towar體 i 秝iadczenie us硊g
7. Przy sprzeda縴 samochod體 stanowi眂ych 秗odki trwa砮 w firmie trzeba liczy si z zap砤t podatk體
8. Sprzeda samochodu stanowi眂ego wsp蟪w砤sno舵 podatnika to dostawa towar體
9. Rabat udzielony w zwi眤ku z prowadzon dzia砤lno禼i bez VAT
10. Prezenty o warto禼i 100 z bez preferencji
11. Przekazanie licencji przez jednostk samorz眃u terytorialnego bez zwolnienia z VAT
12. Zakup kartek 秝i眛ecznych dla kontrahent體 bez VAT

Obr髏 wewn眛rzwsp髄notowy i transgraniczny
13. Przy rozpoznaniu wewn眛rzwsp髄notowego nabycia towar體 wa縩y jest moment powstania obowi眤ku podatkowego
14. Niemiecki VAT p砤cony niemieckiemu kontrahentowi nale縴 uwzgl阣ni w podstawie opodatkowania
15. Eksport po秗edni towar體 z 0% stawk VAT
16. Do zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie konieczny jest dokument potwierdzaj眂y wyw髗 towaru poza UE
17. Op砤ty za transakcje kartami p砤tniczymi to import us硊g
18. Nabycie udzia硊 w zagranicznych targach jest importem us硊g
19. Zakup od niemieckiej firmy us硊gi naprawy maszyny trzeba rozliczy w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D
20. Sprzeda towar體 wywo縪nych do innego pa駍twa cz硂nkowskiego ni pa駍two nabywcy jako wewn眛rzwsp髄notowa dostawa towar體
21. Rozpoznawanie wewn眛rzwsp髄notowych dostaw towar體 do brytyjskich magazyn體 konsygnacyjnych
22. Zakup akcesori體 w Niemczech trzeba rozliczy jako wewn眛rzwsp髄notowe nabycie towar體
23. Wys砤nie maszyny kupionej w Belgii do Pakistanu nie jest eksportem towaru
24. Wyw髗 towar體 z Polski na terytorium Turcji to eksport
25. Sp蟪ka cywilna mo縠 po spe硁ieniu warunk體 skorzysta z uprosze
26. Import towar體 podlega VAT tylko w jednym pa駍twie UE
27. Przy eksporcie towar體 wyw髗 sprzedanego towaru poza UE musi by potwierdzony przez urz眃 celny
28. Na W阦rzech nale縴 posiada numer EKAER
29. Przy dostawie towaru z Chin do USA nie powstanie obowi眤ek rozliczania VAT
30. Nie zawsze trzeba obowi眤kowo rejestrowa si na potrzeby VAT w Polsce

Miejsce 秝iadczenia
31. Przedsi阞iorca zarejestrowany jako niemiecki podatnik, VAT rozlicza w Polsce
32. Faktura dokumentuj眂a us硊g transportow dla podatnika szwajcarskiego bez VAT
33. Rozliczenie z硂mowania wyrob體 na polecenie zamawiaj眂ego

Stawki podatku
34. Op砤ty ewidencyjne Centralnej Ewidencji Pojazd體 i Kierowc體 ze stawk NP
35. Kukurydza pastewna z 8% stawk VAT
36. Gr骲 ziemny wraz z wykonaniem katakumby podlega opodatkowaniu wed硊g 8% stawki podatku
37. Sprzeda aut firmowych jest obj阾a 23% VAT
38. Us硊ga monta縰 stolarki i bram z preferencyjn stawk VAT
39. Rolety wewn阾rzne s obj阾e podstawow stawk VAT
40. Us硊ga transportowa z 23% stawk VAT

Zwolnienia od podatku
41. Sprzeda mieszkania przej阾ego w ramach umowy przew砤szczenia na zabezpieczenie bez VAT
42. Sprzeda kot硂wni nabytej bez prawa do odliczenia jest zwolniona z VAT
43. Biuro rachunkowe nie mo縠 powr骳i do zwolnienia podmiotowego w trakcie roku
44. Us硊gi zarz眃zania nieruchomo禼iami s zwolnione z podatku
45. Niekt髍ych us硊g stomatologicznych dentysta nie wlicza do limitu uprawniaj眂ego do zwolnienia podmiotowego
46. Sprzeda pojazd體 wykorzystywanych wy潮cznie do dzia砤lno禼i zwolnionej bez VAT
47. Samoch骴 s硊勘cy wy潮cznie do prowadzeniu przedszkola przy sprzeda縴 b阣zie zwolniony z VAT
48. Rolnik rycza硉owy nie musi by podatnikiem VAT
49. Podatnik zwolniony nie musi sk砤da zg硂szenia do VAT

Odliczanie VAT
50. Rozliczenie w VAT-7 wewn眛rzwsp髄notowego nabycia samochodu osobowego i jego sprzeda縴 firmie leasingowej
51. Od 秝iadcze w postaci kart multisport dla pracownik體 mo縩a odliczy podatek
52. Z faktury za napraw powypadkow samochodu "z kratk" mo縩a odliczy 50% VAT
53. Wsp髄nicy sp蟪ki cywilnej odlicz VAT od us硊g zwi眤anych z eksploatacj aut
54. W niekt髍ych sytuacjach odliczanie VAT jest mo縧iwe tylko w drodze korekty deklaracji
55. Prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej
56. Odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu motocykla w 2009 roku nie by硂 b酬dem
57. Odliczenie VAT od koszt體 przesy砶i cz甓ci do samochodu osobowego jest ograniczone
58. Po spe硁ieniu ustawowych warunk體, samoch骴 kupiony wy潮cznie do u縴wania w firmie pozwala na pe硁e odliczenie VAT
59. Od 1 lipca 2015 r. przedsi阞iorca odlicza VAT od zakupu paliwa
60. Agencja PR odliczy 50% VAT wydatk體 zwi眤anych z eksploatacj samochod體
61. VAT niepodlegaj眂y odliczeniu b阣zie kosztem podatkowym
62. Dodatkowe badanie techniczne jest niezb阣ne, aby m骳 odlicza ca硑 VAT
63. VAT-1 pozwala na odliczenie podatku od zakupu paliwa
64. VAT od us硊g gastronomicznych i hotelowych nie odliczymy

Odliczanie cz甓ciowe i korekta
65. Korekta odliczonego VAT w przypadku faktury zarachowanej w koszty w p蠹niejszym terminie ni data zakupu
66. W proporcji nie uwzgl阣nia si transakcji zakupu z硂mu, od kt髍ych podatnik jako nabywca rozliczy podatek
67. W niekt髍ych sytuacjach nie mo縩a rozliczy faktury koryguj眂ej bez potwierdzenia
68. Przy zmianie zakresu prawa do odliczenia konieczna jest korekta
69. Do rozliczenia faktury koryguj眂ej potrzebne jest potwierdzenie otrzymania faktury koryguj眂ej przez nabywc
70. Ze zmian przeznaczenia samochodu podatnik nabywa prawo do skorygowania nieodliczonego VAT

Deklaracje podatkowe, ewidencje
70. Kupionego w Niemczech u縴wanego samochodu osobowego od prywatnej osoby nie wykazuje si w deklaracji VAT-7
71. iadczenie us硊gi transportowej niemieckiej firmie spedycyjnej trzeba wykaza w poz. 11 i 12 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D
72. W przypadku dzia砤lno禼i rolniczej i gospodarczej wystarczy jedna ewidencja VAT
73. Transakcje wykazywane w pozycji 11 i 12 deklaracji VAT
74. Przy rozliczaniu us硊gi wykonanej w Niemczech na rzecz angielskiego nabywcy trzeba stosowa niemieckie prawo podatkowe

Faktury VAT
75. Korygowanie faktur wystawionych z VAT przez podatnika korzystaj眂ego ze zwolnienia podmiotowego mo縠 by ryzykowne
76. Z faktury oznaczonej wyrazem "niefiskalny" mo縩a odliczy VAT
77. B酬dn nazw firmy nale縴 poprawi faktur koryguj眂
78. Sprzeda samochodu na z硂m to dostawa towaru, dla kt髍ej podatnikiem jest nabywca
79. Wystawienie faktury za korzystanie przez dyrektora zarz眃u z auta s硊縝owego do cel體 prywatnych nie jest b酬dem
80. Brak polskiego odpowiednika "reverse charge" na fakturze jest b酬dem
81. Tylko niekt髍e rodzaje blach obj阾e s odwrotnym obci笨eniem
82. Pomy砶 w nazwie podatnika mo縩a poprawi not koryguj眂
83. Faktura dla s硂wackiego kontrahenta z "odwrotnym obci笨eniem
84. Rozliczanie zakupu z硂mu w jednostce bud縠towej
85. Przy rozliczaniu faktury koryguj眂ej "in minus" potwierdzenie odbioru nie jest konieczne
86. Od towar體 sklasyfikowanych w PKWiU 24.44.13.0. VAT rozlicza nabywca

Kasa fiskalna
88. Us硊gi dietetyczne z kas po przekroczeniu obrot體
89. Kasa fiskalna w biurze t硊macze jest konieczna
90. Po wznowieniu dzia砤lno禼i kasa jest konieczna
91. Kasa dla weterynarza dopiero po przekroczeniu obrot體
92. Przy niewielkich obrotach nie ma obowi眤ku instalowania kasy fiskalnej
93. Tylko sprzeda na rzecz os骲 fizycznych nieprowadz眂ych dzia砤lno禼i gospodarczej oraz rolnik體 rycza硉owych wymaga kasy
94. Jedna przeno秐a kasa dla lekarza wystarczy
95. Kasy mog by przemieszczane mi阣zy poszczeg髄nymi autobusami
96. Naprawa klimatyzacji w samochodach wymaga ewidencji na kasie
97. Przy obrocie poni縠j 20.000 z nie ma obowi眤ku posiadania kasy
98. Jednorazowa us硊ga prawnicza 秝iadczona nieodp砤tnie nie wymaga instalacji kasy
99. Kopie raport體 fiskalnych trzeba przechowywa przez 5 lat
100. Gdy brak sprzeda縴, raportu nie trzeba drukowa


140 stron, Format: 16.0x23.5cm, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022