www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 126.50 120,18   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

AUDYT WEWNĘTRZNY W STRUKTURZE KONTROLI ZARZĄDCZEJ


KIZIUKIEWCZ T. RED.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2013, wydanie I

cena netto: 126.50 Twoja cena  120,18 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej


Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa audyt wewnętrzny, jako działalność niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji jej celów i zadań dzięki systematycznej ocenie efektywności i skuteczności kontroli zarządczej. Audyt zatem, oprócz czynności doradczych i wskazywania propozycji usprawnień, stał się narzędziem monitorowania i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej. Jego przeprowadzenie wiąże się z szeregiem złożonych czynności i wymaga rozległej wiedzy – zarówno o ogólnych zasadach audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, jak i o relacjach między nimi, a także o specyfice poszczególnych obszarów badań audytowych i związanych z nimi problemów w jednostkach sektora finansów publicznych.

Aspekty te są zaprezentowane w niniejszej pracy, której:

- część I zawiera ogólną charakterystykę zasad audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, w tym omówienie standardów audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, szacowania ryzyka i stosowania technik przydatnych w planowaniu i realizowaniu zadań audytowych,

- część II została poświęcona podstawowym obszarom audytu: kontroli zarządczej, systemom informatycznym, organizacji kadr i wynagrodzeń, a także funduszom ze źródeł zagranicznych i zasadom audytu finansowego z uwzględnieniem specyficznych cech sprawozdawczości finansowej i budżetowej oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę ich sporządzania. Zwraca się przy tym uwagę na problemy oceny mechanizmów kontroli zarządczej w tych obszarach.

Opracowanie jest adresowane do audytorów oraz przedstawicieli kierownictw jednostek korzystających z ustaleń audytu. Praca może być też przydatna osobom przygotowującym się do zawodu audytora, studentom specjalności obejmujących problematykę audytu, słuchaczom studiów podyplomowych i kursów z zakresu audytu wewnętrznego. W opracowaniu uwzględniono najnowsze regulacje obowiązujące w zakresie metod i celów audytu wewnętrznego, zgodne z ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r., która weszła w życie od 1 stycznia 2010r.


Spis treści:

WSTĘP

Część I Ogólne zasady audytu wewnętrznego w jednostkach i kontroli zarządczej sektora finansów publicznych

1. OGÓLNE ZAGADNIENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Halina Szymańska

1.1. Istota audytu wewnętrznego
1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu wewnętrznego
1.3. Rodzaje audytu wewnętrznego
1.4. Kryteria oceny stosowane na potrzeby audytu wewnętrznego

Warto zapamiętać
Literatura

2. KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Teresa Kiziukiewicz, Halina Szymańska

2.1. Istota kontroli zarządczej
2.2. Elementy systemu kontroli zarządczej
2.3. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
2.4. Relacje między kontrolą zarządczą i audytem wewnętrznym

Warto zapamiętać
Literatura

3. REGULACJE W ZAKRESIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Waldemar Gos

3.1. Standardy audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
3.2. Kodeks etyki audytora wewnętrznego
3.3. Akty prawne w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w Polsce
3.4. Polski system audytu wewnętrznego

Warto zapamiętać
Literatura

4. RYZYKO I JEGO ANALIZA NA POTRZEBY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Tomasz Kufel

4.1. Istota i rodzaje ryzyka
4.2. Identyfikacja czynników ryzyka
4.3. Obszary ryzyka
4.4. Kryteria oceny ryzyka
4.5. Metody analizy ryzyka

Warto zapamiętać
Literatura

5. PLANOWANIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO A SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Halina Szymańska

5.1. Analiza potrzeb audytu
5.2. Strategiczne planowanie audytu wewnętrznego
5.3. Elementy rocznego planu audytu wewnętrznego
5.4. Program zadania audytowego

Warto zapamiętać
Literatura

6. NARZĘDZIA I METODY STOSOWANE W BADANIACH AUDYTOWYCH I KONTROLNYCH
Teresa Kiziukiewicz

6.1. Charakterystyka narzędzi i metod badawczych przydatnych w audycie i kontroli
6.2. Narzędzia i metody badawcze przydatne na wstępnym etapie audytu
6.3. Techniki audytu właściwego
6.4. Wykorzystanie metod analitycznych na potrzeby audytu wewnętrznego i kontroli

Warto zapamiętać
Literatura

7. ZADANIE AUDYTOWE W ŚRODOWISKU KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Bożena Nadolna

7.1. Uwarunkowania wyboru zadania audytowego
7.2. Procedury badania audytowego
7.3. Dokumentacja audytu wewnętrznego
7.4. Dokumentacja robocza zadania audytowego – studium przypadku

Warto zapamiętać
Literatura

8. SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Waldemar Gos

8.1. Narada zamykająca
8.2. Raport (sprawozdanie) z zadania audytowego
8.3. Zalecenia z audytu wewnętrznego (mapa ryzyka)
8.4. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego
8.5. Czynności sprawdzające wykonanie zaleceń z przeprowadzonego audytu wewnętrznego
8.6. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Warto zapamiętać
Literatura

9. ORGANIZACJA DZIAŁU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Halina Szymańska

9.1. Komórka audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej jednostki
9.2. Organizacja pracy w komórce audytu wewnętrznego
9.3. Wymagania kwalifi kacyjne wobec audytora wewnętrznego
9.4. Obowiązki i uprawnienia audytora wewnętrznego
9.5. Współpraca audytora wewnętrznego z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym

Warto zapamiętać
Literatura

Część II Wybrane obszary audytu wewnętrznego

10. SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ JAKO SZCZEGÓLNY OBSZAR AUDYTU
Teresa Kiziukiewicz, Kazimierz Sawicki

10.1. Rozpoznanie i wstępna ocena systemu kontroli zarządczej jednostki sektora fi nansów publicznych
10.2. Audyt funkcjonowania systemu kontroli zarządczej – czynniki oddziałujące na skuteczność kontroli zarządczej
10.3. Wykorzystanie informacji zawartych w kwestionariuszu samooceny do badania funkcjonowania kontroli zarządczej

Warto zapamiętać
Literatura

11. AUDYT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI W WARUNKACH FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Bożena Nadolna

11.1. Istota audytu systemów informatycznych
11.2. Procedury audytu zarządzania zasobami informatycznymi
11.3. Narzędzia wspomagające audyt systemów informatycznych
11.4. Bezpieczeństwo systemów informatycznych jako szczególny obszar audytu wewnętrznego
11.5. Przykład realizacji zadania audytowego w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych
11.6. Wykorzystanie audytu wewnętrznego do oceny mechanizmów kontroli zarządczej w zakresie zarządzania zasobami informatycznymi

Warto zapamiętać
Literatura

12. AUDYT SYSTEMU KADR I WYNAGRODZEŃ
Halina Szymańska

12.1. Wewnętrzne akty normatywne w zakresie kadr i wynagrodzeń
12.2. Audyt rekrutacji i zatrudniania pracowników
12.3. Akta osobowe i ich audyt
12.4. Audyt czasu pracy
12.5. Audyt systemu wynagrodzeń

Warto zapamiętać
Literatura

13. AUDYT PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH A KONTROLA ZARZĄDCZA
Bożena Nadolna

13.1. Przedmiot i podmiot audytu projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych
13.2. Regulacje prawne dotyczące audytu funduszy unijnych
13.3. Procedury audytu wewnętrznego zarządzania funduszami ze źródeł zagranicznych
13.4. Przykładowe dokumenty robocze dla wybranych obszarów audytu funduszy ze źródeł zagranicznych
13.5. Relacje między kontrolą zarządczą a audytem projektów
współfinansowanych ze źródeł zagranicznych

Warto zapamiętać
Literatura

14. AUDYT FINANSOWY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Kazimierz Sawicki

14.1. Sprawozdania finansowe i budżetowe jako podstawa audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
14.2. Zasady audytu finansowego
14.3. Audyt aktywów i pasywów
14.4. Audyt wewnętrzny w zakresie rachunku zysków i strat
14.5. Audyt zmian w funduszu jednostki

Warto zapamiętać
Literatura


528 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022