www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

AGROBIZNES PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI


CZERWIŃSKA-KAYZER D.

wydawnictwo: WSIP , rok wydania 2010, wydanie I

cena netto: 37.50 Twoja cena  35,63 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Publikacja jest obecnie niedostępna


Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości, wyjaśnia pojęcia środków gospodarczych, inwentaryzacji, operacji gospodarczych, ewidencji rachunkowej, rodzajów opodatkowania, sprawozdawczości, analizy finansowej oraz zasad działania Zunifikowanego Systemu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych.

Uczniowie znajdą w nim wiele przykładów i zadań do samodzielnego rozwiązywania. Podręcznik stanowi znakomitą podstawę przygotowania do egzaminu zawodowego.


Spis treści

1. Wprowadzenie do rachunkowości
1.1. Pojęcie i zakres rachunkowości
1.2. Prawne podstawy rachunkowości
1.3. Funkcje i zasady obowiązujące w rachunkowości

2. Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia
2.1. Proces transformacji majątku
2.2. Środki gospodarcze i ich klasyfikacja
2.3. Źródła finansowania środków gospodarczych
2.4. Bilans jako statyczny rachunek aktywów i pasywów
2.4.1. Zasady sporządzania bilansu
2.5. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów
2.5.1. Pojęcie i rodzaje inwentaryzacji
2.5.2. Podstawy wyceny w rachunkowości

3. Operacje gospodarcze
3.1. Wpływ operacji gospodarczych na bilans
3.2. Dokumentowanie operacji gospodarczych
3.2.1. Pojęcie i klasyfikacja dokumentów księgowych
3.2.2. Zasady sporządzania i kontroli dokumentów
3.2.3. Przechowywanie dokumentów księgowych
3.3. Konto księgowe i jego rola w ewidencji operacji gospodarczych
3.3.1. Pojęcie i budowa konta księgowego
3.3.2. Zakładowy plan kont
3.3.3. Klasyfikacja kont księgowych
3.3.4. Dzielenie i łączenie kont
3.3.5. Kontrola prawidłowości księgowań
3.3.6. Poprawianie błędów księgowych

4. Wybrane elementy ewidencji księgowej
4.1. Ewidencja środków trwałych
4.2. Ewidencja obrotu materiałów i towarów
4.3. Ewidencja środków pieniężnych
4.4. Ewidencja rozrachunków
4.4.1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
4.4.2. Rozrachunki publicznoprawne
4.5. Wybrane elementy ewidencji kosztów
4.5.1. Koszty i pojęcia pokrewne
4.5.2. Klasyfikacja kosztów
4.5.3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
4.5.4. Inne koszty uzyskania przychodu
4.6. Ewidencja produktów i przychodów
4.6.1. Przychody ze sprzedaży
4.6.2. Pozostałe przychody operacyjne
4.6.3. Przychody finansowe
4.6.4. Zyski nadzwyczajne
4.7. Ustalenie i podział wyniku finansowego
4.8. Wybrane zagadnienia z zakresu ewidencji kapitałów
4.9. Księgowanie od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia

5. Wybrane zagadnienia systemu podatkowego w Polsce
5.1. Pojęcie i rodzaje podatków
5.2. Charakterystyka wybranych podatków
5.2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
5.2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
5.2.3. Podatek od towarów i usług
5.2.4. Podatek rolny
5.2.5. Podatek leśny
5.2.6. Podatek od nieruchomości
5.2.7. Podatek od środków transportu

6. Uproszczone formy ewidencji
6.1. Ewidencja przychodów
6.2. Ewidencja przychodów i rozchodów
6.3. Ewidencja zakupu i sprzedaży
7. Zunifikowany System Rachunkowości Gospodarstw Rolnych
7.1. Zakres rachunkowości w gospodarstwach rolnych
7.2. Charakterystyka ksiąg rachunkowych w ZSRGR
7.2.1. Książki do Spisu Aktywów i Zobowiązań
7.2.2. Książka Wpływów i Wydatków
7.2.3. Książka Obrotów i Zaszłości
7.3. Raport indywidualny gospodarstwa rolnego

8. Sprawozdanie finansowe
8.1. Zakres podstawowego sprawozdania finansowego
8.2. Nieobligatoryjne elementy sprawozdania finansowego
8.3. Metody sporządzania sprawozdania
8.4. Powiązania między elementami składowymi sprawozdania finansowego

9. Analiza finansowa
9.1. Zakres analizy finansowej
9.2. Analiza bilansu
9.3. Analiza rachunku zysków i strat
9.4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
9.5. Analiza wskaźnikowa
9.5.1. Wskaźniki wykorzystywane w ocenie jednostek gospodarczych
9.5.2. Wskaźniki wykorzystywane w ocenie gospodarstw rolnych

10. Organizacyjno-techniczne aspekty rachunkowości
10.1. Organizacja ksiąg rachunkowych
10.2. Formy techniki księgowości
Spis literatury
Wykaz aktów prawnych
Załączniki


360 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022