www.ksiazki24h.pl
wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki

100 ODPOWIEDZI NA NAJCZ师CIEJ ZADAWANE PYTANIA CIT


wydawnictwo: OFICYNA PRAWA POLSKIEGO , rok wydania 2015, wydanie I

cena netto: 77.60 Twoja cena  73,72 z + 5% vat - dodaj do koszyka

100 odpowiedzi na najcz甓ciej zadawane pytania CIT


Podatnicy CIT, dla kt髍ych rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, musz do ko馽a marca z硂縴 zeznanie o wysoko禼i osi眊ni阾ego dochodu (poniesionej straty).

W tym samym dniu up硑wa r體nie termin wp砤ty podatku wynikaj眂ego z tego zeznania.

Jak prawid硂wo wywi眤a si z tego obowi眤ku, jakie deklaracje z硂縴 - m.in. to omawiamy w tej publikacji.


WST蔖

ROZDZIA I. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU
1. Przeliczanie rozchodu z rachunku walutowego
2. Kiedy nast眕i uprawdopodobnienie nie禼i眊alno禼i
3. Jak wyliczy wska糿ik do rozliczenia koszt體 z dzia砤lno禼i opodatkowanej CIT
4. Faktury wystawionej przez notariusza na wsp蟪w砤禼iciela firmy nie mo縩a zaliczy do koszt體
5. Wydatki na podr罂 s硊縝ow cz硂nka rady nadzorczej s wy潮czone z koszt體
6. Umorzone nale縩o禼i nie s kosztem
7. Wydatki na nabycie udzia丑w w砤snych w celu umorzenia nie s kosztem podatkowym
8. Wynagrodzenie udzia硂wc體 sp蟪ki jest kosztem podatkowym
9. Utracone zaliczki nie s kosztem podatkowym
10. Likwidacja 秗odk體 trwa硑ch w celu wytworzenia nowego
11. Wydatki na szkolenia pracownik體 mog by kosztem podatkowym
12. Nak砤dy na niezrealizowan produkcj mog by kosztem sp蟪ki
13. Wy潮czenie z koszt體 uzyskania przychod體 niezap砤conych faktur
14. Sumy wydane na organizacj imprezy firmowej mo縩a zaliczy do koszt體 podatkowych
15. Skutki podatkowe zwi眤ane z kaucj zabezpieczaj眂
16. Upominki dla kontrahent體 to reprezentacja
17. Spotkanie w restauracji z partnerami biznesowymi to firmowy koszt
18. Faktura za usuni阠ie odpad體 jest kosztem firmy
19. Rozliczenie faktury YAT-RR
20. Podatnik mo縠 zaliczy wierzytelno舵 do kup, je縠li jej nie禼i眊alno舵 udokumentowa
21. Czy sfinansowanie pracownikowi wycieczki b阣zie kosztem firmy
22. Czy strata mo縠 by kosztem podatkowym
23. Kiedy mo縩a zaliczy sk砤dk na ubezpieczenie w ca硂禼i do kup
24. Czy koszt wydania opinii przez sanepid mo縩a zaliczy do koszt體 podatkowych
25. Nie zawsze wydatki zwi眤ane z eksploatacj samochodu mo縩a zaliczy do koszt體 podatkowych
26. Ubrania z logo firmy dla podwykonawc體 a kup
27. Import us硊g a podatek VAT w kosztach podatkowych
28. W jakiej sytuacji koszty napraw samochodu mo縩a uzna w ca硂禼i za koszty podatkowe
29. Czy wydatki poniesione na zmian aktu notarialnego s kosztem podatkowymi?
30. Koszt noclegu prezesa w hotelu mo縠 by kosztem uzyskania przychodu
31. Sp蟪ka, kt髍a nab阣zie prawo do s硊縠bno禼i przesy硊 bez wynagrodzenia, uzyska korzy舵
32. W jakim okresie nale縜硂 rozliczy op砤t zast阷cz?
33. Do okre秎enia limitu koszt體 podatnik powinien wykorzystywa warto舵 samochodu z aktualnej umowy ubezpieczenia
34. W przypadku najmu samochodu trzeba prowadzi kilometr體k
35. Pracodawca, kt髍y zgodzi si na zagraniczny wyjazd pracownika s硊縝owym autem, zaliczy rat leasingow do koszt體
36. Wydatki na zorganizowanie jednodniowej akcji spo砮cznej b阣 reprezentacj
37. Do kt髍ego roku uj辨 w koszty podatkowe premi wyp砤con za 2014 rok?
38. Wydanie gazetki przez sp蟪k medyczn - reklama czy reprezentacja
39. Dniem poniesienia kosztu jest dzie nabycia praw do emisji
40. Sklep z antykami powinien dokumentowa zakupy umow

ROZDZIA II. PRZYCH覦 PODATKOWY
41. Nieodp砤tne otrzymanie uprawnie do emisji zanieczyszcze nie generuje przychodu
42. Przychodem jest otrzymane nieodp砤tne 秝iadczenie
43. Jak okre秎i moment powstania przychodu
44. Przych骴 z obj阠ia udzia丑w w sp蟪ce w zamian za nieruchomo舵 bez zwolnienia w CIT
45. Jak rozliczy otrzymane odszkodowanie
46. Koszty bezpo秗ednio zwi眤ane z powstaniem przychodu
47. Jak skorygowa przych骴
48. Rozliczenie bonusu otrzymanego pod koniec roku
49. Moment zap砤ty za us硊gi najmu nie b阣zie mia wp硑wu na skutki w CIT
50. Nie ma przychodu przy zmianie wyceny posiadanego maj眛ku
51. Poprawki w CIT wymagaj z硂縠nia zezna koryguj眂ych
52. Czy fakt przekszta砪enia wp硑wa na rozliczenie dochodu ze sprzedanej nieruchomo禼i
53. Nie ma przychodu dla sp蟪ki komandytowej z powodu zwrotu wk砤du
54. Stowarzyszeniu mo縠 udzieli po縴czki jego cz硂nek
55. Termin p砤tno禼i przypada za rok z g髍y - kiedy powstanie przych骴
56. Czy zwrot wydatk體 dla podwykonawc體 b阣zie przychodem z dzia砤lno禼i gospodarczej
57. W CIT odsetki staj si przychodem podatkowym w momencie ich otrzymania
58. Jak ma post眕i podatnik w razie zmiany interpretacji przez ministra finans體 w sprawie nabycia uprawnie do emisji CO2

ROZDZIAII. ODKI TRWA I WARTOI NIEMATERIALNE I PRAWNE
59. Towary handlowe o warto禼i przekraczaj眂ej 3.500 z
60. Wniesiony aportem zbiornik to 秗odek trwa硑 w nowej sp蟪ce
61. Op砤ta za wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budow powi阫sza warto舵 budowli
62. Wydatki na sie komputerow, klimatyzatory, rozbudow systemu alarmowego stanowi 秗odki trwa砮
63. Licencja do korzystania z mapy geodezyjnej b阣zie warto禼i niematerialn
64. Podatnik mo縠 zastosowa przyspieszon metod amortyzacji do u縴wanego samochodu

ROZDZIA IV. OBOWIEK PODATKOWY, PODSTAWA OPODATKOWANIA I WYSOKOζ PODATKU
65. Us硊ga doradcza od zagranicznej firmy z podatkiem u 紃骴砤
66. Mimo braku obowi眤ku pobierania podatku uczelnia musi z硂縴 IFT-2R
67. Przy us硊gach dystrybucyjnych nie trzeba pobiera podatku u 紃骴砤
68. Zakup biletu lotniczego z 10% podatkiem u 紃骴砤
69. Biuro maklerskie jest p砤tnikiem podatku i to ono sk砤da PIT-8AR oraz CIT-6R
70. Do kiedy nale縴 wp砤ci podatek
71. Zakup us硊g od tureckiego kontrahenta b阣zie importem us硊g
72. Zarz眃 sp蟪ki z o.o. rekomenduje spos骲 pokrycia straty
73. Podatnik, kt髍y korzysta z bazy danych zawieraj眂ej wyniki bada rynkowych, zap砤ci podatek u 紃骴砤
74. Podatnik, kt髍y handluje paliwem, powinien pomiar niesprzedanego paliwa wykonywa w ka縟ym miesi眂u
75. Analizy chemiczne nie podlegaj podatkowi u 紃骴砤
76. Komplementariusz b阣眂y sp. z o.o. nie powinien p砤ci podatku od niepodzielonego zysku
77. W wyniku umorzenia udzia丑w z kapita硊 rezerwowego nie zmienia si kapita podstawowy
78. Je秎i dosz硂 do powstania nale縩o禼i licencyjnych, nie trzeba potr眂i podatku u 紃骴砤

ROZDZIA V. R盈NICE KURSOWE
79. R罂nice kursowe wyznacza si na podstawie kursu faktycznie zastosowanego
80. Jaki pr骻 bra pod uwag przy us硊gach doradczych
81. R罂nice kursowe zwi眤ane z rozrachunkami z tytu硊 ubezpiecze b阣 kosztem

ROZDZIA VI. ZEZNANIA PODATKOWE
82. Po zamkni阠iu ksi眊 rachunkowych trzeba sporz眃zi rozliczenie roczne
83. Za sporz眃zenie CIT-8 w spos骲 niezgodny z rzeczywisto禼i grozi kara
84. Niekt髍zy podatnicy nie sk砤daj rocznego CIT
85. Wi阫szo舵 podmiot體 CIT-8 sk砤da elektronicznie
86. W CIT-8 podatnik odliczy strat
87. Sp蟪ka, kt髍a nie zatrudnia pracownik體, deklaracje podatkowe sk砤da tradycyjnie
88. W niekt髍ych przypadkach trzeba z硂縴 za潮cznik CIT-ST/A
89. Darowizny na kluby sportowe mo縩a odliczy w rocznym CIT
90. Uzasadnienie przyczyn korekty sk砤da si elektronicznie
91. Czy jest zawsze potrzebna korekta zeznania CIT-8
92. Wymagane dokumenty do zarejestrowania fundacji w KRS oraz obowi眤ki ksi阦owe i CIT
93. Stowarzyszenie powinno z硂縴 zeznanie CIT-8 wraz z za潮cznikami CIT O
94. Czy b潮d w wysoko禼i 10 z wymaga korekty deklaracji CIT-8

ROZDZIA VI. ULGI I ZWOLNIENIA Z PODATKU
95. Skutki podatkowe sprzeda縴 poleasingowych samochod體
96. Ulga technologiczna - w jakiej cz甓ci przys硊guje
97. Obowi眤ek sporz眃zania dokumentacji podatkowych dla transakcji najmu bez wzgl阣u na ich wysoko舵 nie wyst眕i

ROZDZIA VII. ZMIANY W 2016 ROKU
98. Zmieni si zasady zwi眤ane z dokumentowaniem transakcji z podmiotami powi眤anymi
99. Ma硑 podatnik w CIT w 2016 roku
100. Od 2016 roku podatnicy skorzystaj z ulgi na innowacje


200 stron, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022