www.ksiazki24h.pl
wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki

100 ODPOWIEDZI NA NAJCZ师CIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZE PIT


wydawnictwo: OFICYNA PRAWA POLSKIEGO , rok wydania 2015, wydanie I

cena netto: 77.60 Twoja cena  73,72 z + 5% vat - dodaj do koszyka

100 odpowiedzi na najcz甓ciej zadawane pytania dotycz眂e PIT


Wraz z pocz眛kiem tego roku obowi眤uj te nowe zasady rozliczania s硊縝owych aut u縴wanych prywatnie.

Udost阷nianie przez szefa samochod體 s硊縝owych pracownikom do cel體 prywatnych stanowi dla nich nieodp砤tne 秝iadczenie, kt髍ego warto舵 nale縴 zakwalifikowa do przychod體 ze stosunku pracy.

W praktyce zmienione przepisy powoduj sporo w眛pliwo禼i. Wyja秐iamy je w tej publikacji.

Znajdziesz tu tak縠 odpowiedzi na pytania dotycz眂e ulg podatkowych, zwolnie, amortyzacji podatkowej, koszt體 uzyskania przychod體 i wiele innych.


WST蔖
Wykaz stosowanych skr髏體

Przych骴 podatkowy
1. Przepis體 dotycz眂ych naliczania przychodu z tytu硊 u縴cia firmowego auta do cel體 prywatnych nie stosuje si do student體
2. Warto舵 umorzonych lub przedawnionych zobowi眤a to przych骴 z dzia砤lno禼i
3. Diety za udzia w posiedzeniu rady nadzorczej generuj przych骴 podatkowy
4. Sk砤dka na PZU finansowana przez pracodawc jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy
5. Przych骴 powstanie w momencie wystawienia faktury
6. Powstanie przychodu jest uzale縩ione od tre禼i i warunk體 polisy
7. Przy okre秎aniu przychodu dla ka縟ego pracownika nale縴 bra pod uwag liczb dni w miesi眂u, gdy korzystali z auta
8. Zmiany dotycz眂e u縴wania samochod體 s硊縝owych do cel體 prywatnych nie dotycz przedsi阞iorc體
9. W砤禼iciel firmy nie uzyskuje przychodu z tytu硊 u縴wania samochodu do cel體 prywatnych
10. Sk砤dka na grupowe ubezpieczenie na 縴cie pracownika i jego 縪ny jest przychodem pracownika ze stosunku pracy
11. Sprzeda samochodu wycofanego z dzia砤lno禼i gospodarczej przed up硑wem 6 lat doprowadzi do powstania przychodu
12. Sprzeda domu i samochodu wykorzystywanych do prowadzenia firmy nie spowoduje powstania przychodu

Ulgi podatkowe, zwolnienia, odliczenia
13. Z ulgi prorodzinnej mo縩a skorzysta tylko do wysoko禼i podatku od zasi砶u
14. Osoba pe硁i眂a rol rodzica zast阷czego skorzysta z ulgi prorodzinnej
15. Je縠li zarobki pe硁oletniego syna nie przekrocz ustawowego limitu, ojciec ma prawo do ulgi prorodzinnej
16. Odszkodowanie za s硊縠bno舵 przesy硊 jest zwolnione z PIT
17. Dofinansowanie wycieczki dla dzieci pracownik體 do 380 z bez PIT
18. Zapomoga do 2.280 z jest zwolniona z PIT
19. Zapomogi z tytu硊 d硊gotrwa砮j choroby do okre秎onego limitu s zwolnione z PIT
20. Konkurs dla aktywnego fana na portalu spo砮czno禼iowym a kwestie podatkowe
21. Jaki procent podatku odliczy od przychod體 uzyskanych z dzia砤lno禼i artystycznej
22. Jak rozumie u縴tek mieszany samochodu

Zeznania i deklaracje podatkowe
23. Sprzeda mieszkania sp蟪dzielczego trzeba rozliczy w PIT-39
24. Opodatkowanie najmu rycza硉em nie pozbawi ma晨onk體 wsp髄nego rozliczenia
25. Deklaracje w wersji papierowej trzeba wys砤 do urz阣u do ko馽a stycznia
26. Czy ma晨onek opodatkowuj眂y rycza硉em najem mo縠 jednocze秐ie korzysta ze wsp髄nego rozliczenia ma晨onk體
27. Jak rozlicza faktury koryguj眂e i czy skorygowa zeznanie PIT-36

Uproszczone formy opodatkowania
28. Naprawa oraz przegl眃y techniczne system體 alarmowych i sygnalizacyjnych z 8,5% stawk rycza硉u
29. Rycza硉owcy musz prowadzi ewidencj przychod體 wed硊g okre秎onego wzoru
30. Przych骴 z wynajmu mieszkania - termin na z硂縠nie o秝iadczenia o wyborze opodatkowania rycza硉em
31. Firma prowadz眂a dzia砤lno舵 z podklas 62.09.Z PKD mo縠 wybra rycza硉 od przychod體 ewidencjonowanych

Amortyzacja podatkowa
32. U縴wanie auta poni縠j roku uprawnia do jednorazowego kosztu
33. Ma硑 podatnik mo縠 zamortyzowa samoch骴 jednorazowo
34. Modernizowany budynek nale縴 amortyzowa
35. Przyczepy s obj阾e 14% stawk amortyzacyjn
36. Jednorazowa amortyzacja ogrodzenia nie jest mo縧iwa
37. Amortyzacja u縴wanej 硂dzi z 40% stawk amortyzacyjn
38. Je秎i myjnia samochodowa jest budynkiem, to roczna stawka amortyzacyjna wynosi 2,5%
39. Rozliczenia ma晨onk體 prowadz眂ych odr阞ne firmy
40. Ponowna amortyzacja 秗odka trwa砮go jest mo縧iwa
41. Jednorazowa amortyzacja stanowi眂a pomoc de minimis
42. Czy za秝iadczenie o pomocy de minimis jest konieczne do skorzystania z jednorazowej amortyzacji
43. Laptop nale縴 zakwalifikowa do K 491
44. Amortyzacja posiadanej floty samochodowej b阣zie najwy縮za, je秎i dokona si jej na podstawie stawek indywidualnych

odki trwa砮
45. Grunty i posadowione na nich budynki to odr阞ne 秗odki trwa砮
46. Sp蟪dzielcze w砤sno禼iowe prawo do lokalu mieszkalnego nie jest jednak 秗odkiem trwa硑m, ale warto禼i niematerialn
47. Podatnik mo縠 tylko raz dokona jednorazowego odpisu 秗odka trwa砮go

Koszty uzyskania przychod體
48. Wydatki na nocleg pracownika s firmowym kosztem
49. Koszty wyjazd體 s硊縝owych musz by udokumentowane
50. Towary ze 100% rabatem bez mo縧iwo禼i zaliczenia w koszty
51. Wydatek na studia pracownika to dla przedsi阞iorstwa koszt podatkowy
52. Warto舵 paczki noworocznej przekazanej pracownikowi mo縩a zaliczy do koszt體 podatkowych
53. Faktur za obiad z kontrahentem mo縩a zaliczy do koszt體 podatkowych
54. Faktur ujmuje si w kosztach podatkowych w dacie wystawienia
55. Wydatki zwi眤ane z utrzymaniem ogrodu przy szkole j陑ykowej mo縩a zaliczy do koszt體
56. Wydatki na zakup ekspresu do kawy przedsi阞iorca zaliczy do koszt體 podatkowych
57. Wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracownik體 stanowi koszt podatnika
58. Tylko wydatki poniesione na osob, kt髍a ma zosta pracownikiem, mo縩a zaliczy do koszt體 uzyskania przychod體
59. Paragon fiskalny mo縠 by dowodem ksi阦owym na niekt髍e zagraniczne zakupy
60. Zakup okular體 przez prezesa firmy mo縠 by k硂potliwy
61. Kiedy nie nale勘 si koszty uzyskania przychodu wynikaj眂e z amortyzacji mieszkania
62. Podatek naliczony VAT, kt髍y nie podlega odliczeniu b阣zie stanowi koszt uzyskania przychodu
63. Tylko warto舵 wynagrodzenia z tytu硊 umowy o dzie硂 za wykonanie projektu mo縩a zaliczy do koszt體
64. Zleceniodawca mo縠 zaliczy wydatki na nabycie sprz阾u bhp i ubra roboczych z logo firmy do koszt體 podatkowych
65. Nabyty przed zawarciem ma晨e駍twa lokal stanowi maj眛ek odr阞ny m昕a
66. Warto舵 bonu p砤tniczego jest kosztem uzyskania przychodu
67. Pracownik mo縠 uwzgl阣ni podwy縮zone koszty w zeznaniu rocznym
68. Fakt zaliczenia VAT naliczonego do koszt體 uzyskania przychod體 zale縴 od okoliczno禼i faktycznych
69. Zani縪ne wynagrodzenie mo縩a skorygowa za dowoln liczb lat
70. Wydatek na zakup okular體 korekcyjnych oraz na badania lekarskie jest wydatkiem o charakterze osobistym
71. W砤禼iciel firmy zalicza w koszty podatkowe ,,swoje" diety z tytu硊 podr罂y s硊縝owych
72. Czy mo縩a zastosowa 50% koszty autorskie do rozliczonych ju um體 zlece
73. iadczenie socjalne wyp砤cone pracownikowi przebywaj眂emu na zwolnieniu
74. Warto舵 pracy 縪ny nie stanowi kosztu w firmie m昕a
75. Zakup lek體 do firmy mo縩a zaliczy do koszt體 podatkowych
76. Wydatki na zakupy artyku丑w spo縴wczych na spotkania z kontrahentami mog stanowi koszty podatkowe
77. Zakup mieszkania w celu prowadzenia dzia砤lno禼i gospodarczej

Pob髍 podatku lub zaliczek na podatek przez p砤tnik體
78. Je縠li zaliczka zosta砤 wykazana w zani縪nej warto禼i, konieczna jest korekta PIT-4R
79. Po縴czkobiorca nie sk砤da deklaracji PIT-8AR
80. W PIT-8AR wykazuje si kwoty pobranego PIT od wyp砤conej dywidendy
81. PIT-11 sporz眃zane dla trzech os骲 mo縩a z硂縴 tradycyjnie
82. Podatek od dochod體 uzyskanych w USA i w Polsce
83. Podatek i sk砤dki za dochody niemieckiego pracownika zatrudnionego przez polsk firm op砤ca si w Niemczech
84. Pracodawca powinien dysponowa dokumentem potwierdzaj眂ym poniesiony wydatek na nocleg pracownika
85. Nie nalicza si PIT i sk砤dek na ZUS za zwrot koszt體 za przejazd autostradami oraz parking
86. Wyp砤cony zwrot koszt體 przejazdu powinien zosta wykazany w deklaracji rocznej PIT-4R oraz powinna zosta pobrana zaliczka
87. Aby unikn辨 zap砤ty odsetek za zw硂k, trzeba skorygowa przych骴 i zaliczk na PIT
88. Podatnik rozliczany na rycza砪ie straci t mo縧iwo舵, je縠li osi眊nie przychody z najmu w ramach prowadzonej dzia砤lno禼i
89. W jakim terminie nale縴 wyp砤ci dywidend oraz zap砤ci PIT
90. Na gruncie podatkowym nie ma r罂nic mi阣zy sp蟪k jawn a sp蟪k cywiln - podatnikami PIT s wsp髄nicy

Spis z natury
91. Poprawne sporz眃zenie remanentu wp硑wa na w砤禼iwe ustalenie dochodu
92. Materia硑 cz甓ciowo zu縴te trzeba uj辨 w remanencie na 31 grudnia
93. Spis z natury stanowi ostatni zapis w ksi阣ze podatkowej danego roku
94. W niekt髍ych sytuacjach podatnik musi ustali procentowy wska糿ik koszt體 ubocznych zakupu
95. Zwrot towar體 trzeba uj辨 w spisie z natury

Prowadzenie PKPiR
96. Prowadz眂 PKPiR metod uproszczon, koszty nale縴 uj辨 w dacie poniesienia
97. Zakup materia丑w podstawowych oraz towar體 handlowych trzeba od razu wpisa do PKPiR
98. Ostateczny termin rocznego podsumowania zapis體 ksi阦i to dzie z硂縠nia zeznania podatkowego
99. Ksi阦 podatkow za 2015 rok nale縴 przechowywa do ko馽a 2021 roku
100. Odszkodowanie od ubezpieczyciela jest przychodem dla firmy


135 stron, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022