www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ABC SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH JAK JE CZYTAĆ INTERPRETOWAĆ I ANALIZOWAĆ


GOS W. HOŃKO S. SZCZYPA P.

wydawnictwo: CEDEWU , rok wydania 2020, wydanie V

cena netto: 61.89 Twoja cena  58,80 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

ABC sprawozdań finansowych

Jak je czytać, interpretować i analizować

Sprawozdanie finansowe jest podstawowym źródłem informacji o sytuacji majątkowo-finansowej oraz rentowności podmiotu gospodarczego. Ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na rzetelną informację księgową zaleca się, by szczególną uwagę poświęcić prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat sprawozdań finansowych.

Zawiera zasady budowy, sporządzania oraz interpretacji elementów sprawozdania finansowego: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, rachunku przepływów pieniężnych, a także zestawienia ze zmian kapitału (funduszu) własnego.

„ABC sprawozdań finansowych” jest pomocne zarówno przy wstępnej interpretacji sprawozdania finansowego, jak również podczas studiów, szkoleń, kursów czy samokształcenia w zakresie rachunkowości.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego - Stanisław Hońko 9
1.1. Istota i zakres jednostkowego sprawozdania finansowego 9
1.2. Użytkownicy informacji pochodzących ze sprawozdania finansowego 14
1.3. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego 19
1.4. Charakterystyka elementów sprawozdania finansowego 22
1.5. Wpływ nadrzędnych zasad rachunkowości na elementy 7sprawozdania finansowego 31
1.6. Zadania i testy kontrolne 39
Bibliografia 44

Rozdział 2
Zasady sporządzania bilansu - Stanisław Hońko 45
2.1. Warunki ujmowania aktywów i zobowiązań 45
2.2. Kryteria klasyfikacji aktywów 50
2.3. Kryteria klasyfikacji pasywów 53
2.4. Parametry wyceny w rachunkowości 55
2.5. Zadania i testy kontrolne 59
Bibliografia 64

Rozdział 3
Interpretacja aktywów trwałych - Stanisław Hońko 65
3.1. Wartości niematerialne i prawne 65
3.2. Rzeczowe aktywa trwałe 69
3.3. Inwestycje długoterminowe 77
3.4. Należności długoterminowe 89
3.5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 93
3.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie aktywów trwałych 96
3.7. Zadania i testy kontrolne 97
Bibliografia 101

Rozdział 4
Interpretacja aktywów obrotowych - Piotr Szczypa 103
4.1. Zapasy 103
4.2. Należności krótkoterminowe 109
4.3. Inwestycje krótkoterminowe 112
4.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 116
4.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie aktywów obrotowych 116
4.6. Zadania i testy kontrolne 118
Bibliografia 122

Rozdział 5
Zobowiązania i rezerwy - Waldemar Gos 123
5.1. Rezerwy i ich klasyfikacja 123
5.2. Długo- i krótkoterminowe zobowiązania 133
5.3. Fundusze specjalne 135
5.4. Rozliczenia międzyokresowe ujmowane w pasywach 138
5.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie zobowiązań i rezerw 140
5.6. Zadania i testy kontrolne 143
Bibliografia 146

Rozdział 6
Kapitały własne - Waldemar Gos 147
6.1. Istota i klasyfikacja kapitałów własnych 147
6.2. Charakterystyka kapitałów własnych 147
6.3. Wpływ zasad wyceny aktywów i zobowiązań na wielkość kapitałów własnych 154
6.4. Zestawienie zmian z kapitału własnego 157
6.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie kapitałów własnych 160
6.6. Zadania i testy kontrolne 161
Bibliografia 165

Rozdział 7
Analiza sytuacji majątkowo-finansowej na podstawie bilansu - Piotr Szczypa 167
7.1. Wstępna ocena sytuacji majątkowo-finansowej 167
7.2. Analiza sytuacji majątkowej jednostki 172
7.3. Analiza sytuacji finansowej jednostki 177
7.4. Zadania i testy kontrolne 183
Bibliografia 186

Rozdział 8
Interpretacja rachunku zysków i strat - Piotr Szczypa 187
8.1. Istota wyniku finansowego 187
8.2. Definicja elementów kształtujących wynik finansowy 189
8.3. Warianty rachunku zysków i strat 190
8.4. Ustalanie wyniku na sprzedaży 194
8.5. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 200
8.6. Przychody i koszty finansowe 203
8.7. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 204
8.8. Analiza struktury i dynamiki wyniku finansowego w ramach rachunku zysków i strat 206
8.9. Analiza rentowności i efektywności wykorzystania aktywów oraz pasywów 211
8.10. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat 216
8.11. Zadania i testy kontrolne 219
Bibliografia 224

Rozdział 9
Rachunek przepływów pieniężnych - Waldemar Gos 225
9.1. Istota środków pieniężnych i ich przepływów 225
9.2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 231
9.3. Charakterystyka przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej 234
9.4. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 248
9.5. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 251
9.6. Pionowa i pozioma ocena rachunku przepływów pieniężnych 254
9.7. Zadania i testy kontrolne 258
Bibliografia 263

264 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:
 

- 100 % SUKCESU PODSTAWY
LUDBROOK E.

- 41 NAJWAŻNIEJSZYCH WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH NA PRZYKŁADACH POLSKICH FIRM

- 30 MINUT ABY ZOSTAĆ DOBRYM MÓWCĄ. NAUCZ SIĘ MÓWIĆ INTERESUJĄCO...
HEIGL P.

- 200 ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z MARKETINGU
WOJCIECHOWSKI T.

- PODSTAWY STRATEGII
JOHNSON G. SHOLES K. WHITTINGTON R.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022